مقاله ارزيابي عملکرد ارقام کلزاي بهاره مقاوم به سرما در تاريخ کشت هاي پاييز و زمستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۵۶۳ تا ۵۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد ارقام کلزاي بهاره مقاوم به سرما در تاريخ کشت هاي پاييز و زمستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله کلزاي معمولي (B. napus) شلغم روغني (B.rapa) و خردل هندي (B. juncea)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غني زاده شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ۹ رقم کلزاي بهاره مقاوم به سرما از سه گونهBrassica napus ،Brassica rapa  وBrasica juncea ، آزمايشي در سال زراعي ۸۶ – ۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي (مشهد) اجرا گرديد . اين آزمايش در سه تاريخ کاشت مهرماه، آبانماه و اسفندماه در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرار طراحي و اجرا شد و نتايج جداگانه بدست آمده از هر تاريخ کاشت مورد تجزيه مرکب کلي قرار گرفت. ارقام شامل ۹ رقم معرفي شده (Hyola401، Hyola330، Option500، RGS003، Sarigol، Zarfam، Parkland، GoldRush و Bp.18) بودند. صفات مورد بررسي دراين تحقيق عبارت از ، عملکرد دانه ، تعداد شاخه فرعي ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه بودند .نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تاريخ کاشت و رقم روي تمام صفات اثر معني داري داشتند. رقم × تاريخ کاشت نيز تنها روي عملکرد دانه، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه اثر معني دار داشت. در مجموع بيشترين عملکرد ارقام با متوسط ۲۳۳۸٫۹ کيلوگرم در هکتار از تاريخ کاشت اول بدست آمد. در اين تاريخ کاشت ارقام GoldRush و Hyola401 با ميانگين حدود ۳۰۰۰ کيلوگرم در هکتار بالاترين عملکرد را به خود اختصاص دادند. در تاريخ کاشت دوم رقم GoldRush  با متوسط ۲۶۷۲٫۷۷ کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد دانه را کسب نمود. در تاريخ کاشت سوم رقم Hyola330  باميانگين عملکرد ۱۴۷۴٫۶ بيشترين عملکرد دانه را داشت. به نظر مي رسد که هيبريدهاي هايولا تطابق خوبي در شرايط متغير آزمايش نشان داده اند و با توجه به برخورداري اين ارقام هيبريد از ويژگي هتروزيس گزينه هاي مناسبي براي کشت در تاريخ کاشت هاي دير مي باشند.