مقاله ارزيابي عملکرد الگوي مديريت کيفيت فراگير (۲۰۰۰ :۹۰۰۱ ISO) در بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد الگوي مديريت کيفيت فراگير (۲۰۰۰ :۹۰۰۱ ISO) در بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت کيفيت جامع
مقاله تامين اجتماعي
مقاله بيمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي پوران
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: حسام سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه با وجود زير سوال بودن اثر بخشي مدل هاي مختلف کيفيت، مساله کيفيت در سازمان هاي بهداشتي و درماني بيش از هر زمان ديگر اهميت يافته است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي عملکرد الگوي مديريت کيفيت فراگير (استاندارد ۲۰۰۰ :۹۰۰۱ ISO) در بيمارستان هاي سازمان تامين اجتماعي استان تهران بود.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي مقطعي بوده، به شيوه کاربردي در سال ۱۳۸۵ اجرا شد. محيط پژوهش شامل بيمارستان هاي تامين اجتماعي البرز، شهداي پانزده خرداد، شهريار و ميلاد بود. داده ها با برگزاري جلسات بارش افکار با مديران و ناظران بهبود کيفيت و صاحبان فرايندها، گردآوري و نتايج با استفاده از نرم افزار Excel تحليل شد.
يافته ها: پس از استقرار الگوي مديريت کيفيت فراگير (۲۰۰۰ :۹۰۰۱ ISO) ميزان پيشرفت و بهبود فرايندها در زمينه منابع انساني، رضايت مشتريان، عمليات اجرايي مهم (عملکرد خاص سازمان)، الزامات شرکت هاي طرف قرارداد، امور مالي و بازار به ترتيب ۲۴٫۶۱ درصد، ۴۱٫۶۰ درصد، ۹۱٫۵۷ درصد، ۳۱٫۵۰ درصد و ۸۲٫۴۵ درصد و ميانگين درصد امتيازات چهار بيمارستان ۱۳٫۵۵ درصد بود.
نتيجه گيري: بيمارستان هاي مورد مطالعه با به کارگيري الگوي مديريت فراگير (2000 :9001 ISO) به نتايج مثبتي در زمينه بهبود فرايندها دست يافته اند، اما موفقيت هاي کسب شده پايين تر از حد مطلوب خود مي باشد و لازم است جهت کسب موفقيت بيشتر، سازمان ها بهبود مستمر فرايندها را در زمينه امور مالي و بازاريابي و ارتباط با شرکت هاي تامين کننده طرف قرارداد با جديت دنبال نمايند.