مقاله ارزيابي عملکرد بخش بهداشت و درمان شهرستان يزد در به کارگيري فرآيند مديريت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد بخش بهداشت و درمان شهرستان يزد در به کارگيري فرآيند مديريت دانش
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله ابعاد فرآيند مديريت دانش
مقاله بخش بهداشت و درمان
مقاله بيمارستان هاي شهرستان يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرغفوري سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ نژاد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي آراني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناخت و پياده سازي دانش به عنوان تاثيرگذارترين عامل در خروجي بخش بهداشت، و ابزاري قدرتمند در ارايه خدمات مطلوب تر است. هدف پژوهش حاضر، ارزيابي ابعاد فرآيند مديريت دانش در مراکز بهداشتي و درماني شهرستان يزد بود.
روش بررسي: در اين پژوهش توصيفي – تحليلي؛ کارمندان بيمارستان هاي شهرستان يزد با مدرک تحصيلي ديپلم و بالاتر جامعه آماري پژوهش را تشکيل مي دهند. ابزارگردآوري داده ها، پرسشنامه اي ست که در شش بخش طراحي شد. تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون هاي ميانگين يک نمونه اي، تحليل واريانس و توکي استفاده شده است.
يافته ها: فرآيند مديريت دانش در مراکز بهداشتي و درماني شهرستان يزد با ميانگين ۲٫۸۵ کمتر از حد متوسط است ولي به کارگيري دانش با ميانگين ۳٫۱۴ داراي بهترين عملکرد مي باشد. بين ابعاد فرآيند در تمام مقايسه هاي بين ابعاد- به جز استراتژي دانش با نگهداري دانش(P=0.916) ، کسب و خلق دانش با نگهداري دانش (P=0.407) و تسهيم دانش با ارزيابي دانش تفاوت آماري معنادار وجود دارد. در رتبه بندي از لحاظ ميانگين، به کارگيري دانش با ميانگين ۳٫۱۴ در رتبه نخست و ارزيابي دانش با ميانگين ۲٫۵۹ در انتهاي اين طبقه بندي قرار دارند.
نتيجه گيري: به کارگيري دانش در بين کارکنان مراکز بهداشتي و درماني شهرستان يزد در وضعيت مطلوبي قرار دارد ولي در ساير ابعاد فرآيند مديريت دانش مطلوب نيست. بين هريک از ابعاد فرآيند مديريت دانش نيز تفاوت معناداري وجود دارد.