مقاله ارزيابي عملکرد بخش مدارک پزشکي بيمارستان با رويکرد کارت امتيازي متوازن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد بخش مدارک پزشکي بيمارستان با رويکرد کارت امتيازي متوازن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: عبادسيچاني افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزيابي جزيي جدا نشدني از هر فعاليت و کار اجرايي به شمار مي رود. کارت امتيازي متوازن يکي از مدل هاي ارزيابي عملکرد است که با استفاده از آن، مأموريت و استراتژي ها به اهداف و سنجه هاي قابل اندازه گيري ترجمه مي گردند و با رسم نقشه استراتژي روابط علت و معلولي در چهار منظر (مالي، مشتري، فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد) تعيين مي شوند و در نهايت استراتژي ها تبديل به فعاليت هر روز کارکنان سازمان مي گردد. هدف اصلي اين پژوهش، ارزيابي عملکرد بخش مدارک پزشکي بيمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد با رويکرد کارت امتيازي متوازن بوده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر، پژوهشي کاربردي از نوع توصيفي- مقطعي بود که در سال ۱۳۸۷ در بخش مدارک پزشکي بيمارستان فاطمه الزهرا (س) انجام و داده هاي مربوط به اين پژوهش از طريق مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد وارد فرم هاي جمع آوري اطلاعات شد. تحليل يافته ها به اين صورت بود كه طبق مأموريت بخش مدارک پزشکي بيمارستان در منظرهاي تدوين شده براي اين بخش، هدف گذاري انجام گرفت و بر اساس سنجه هاي تعريف شده براي اهداف بخش، هدف ها اندازه گيري گرديد. سپس نمره کميت به دست آمده با نمره کمي مورد انتظار از عملكرد تطبيق داده شد که موارد نبود تطابق به دنبال ارايه راهکارها در راستاي اصلاح برنامه ها، فعاليت ها، طرح ها و اقدامات تدوين شد.
يافته ها: سنجه هاي بخش مدارك پزشكي در منظر مشتري، رضايت مراجعين پذيرش ۸۲ درصد، رضايت آمار كل ۸۳ درصد و شکايت از بايگاني صفر؛ در منظر فرايندهاي داخلي، ارسال گزارش آمار بيمارستان ۱۵ روز، انتظار بيمار در پذيرش ۹۵ دقيقه و جواب گويي به مکاتبه رسمي ۲۰ دقيقه؛ در منظر رشد و يادگيري، سرانه آموزش کارکنان ۴۰ ساعت، کار با اينترنت ۱۰ ساعت در ماه و به کارگيري صحيح سيستم Terminal Digit (TD) 60 درصد و در منظر مالي، کسورات ۴/۰ درصد، صدور صورت حساب بيمار ۶ دقيقه و ميزان گردش تخت ۴/۱۱ بود.
نتيجه گيري: براي دستيابي به رسالت بخش مدارک پزشکي لازم است کيفيت و سرعت خدمات در چهار منظر کارت امتيازي متوازن بهبود يابد.