مقاله ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي دولتي استان يزد با استفاده از ترکيب مدل هاي کارت امتيازي متوازن، تحليل پوششي داده ها و سروکوال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۵۵۹ تا ۵۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد بيمارستان هاي دولتي استان يزد با استفاده از ترکيب مدل هاي کارت امتيازي متوازن، تحليل پوششي داده ها و سروکوال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله کارت امتيازي متوازن
مقاله مدل سروکوال
مقاله بيمارستان هاي دولتي استان يزد
مقاله ارزيابي عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدي ميرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرغفوري سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي آراني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروانيان حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اندازه گيري جزء عناصر اصلي چرخه بهره وري است و به عنوان سيستم کنترلي براي ديگر ارکان چرخه ي مزبور عمل مي کند، از طرفي بيمارستان به عنوان بزرگترين و پرهزينه ترين واحد عملياتي نظام بهداشت و درمان، از اهميت خاصي برخوردار است. هدف اين پژوهش تعيين کارايي نسبي ۱۳ بيمارستان دولتي استان يزد با استفاده از تلفيق تكنيك تحليل پوششي داده ها (DEA)، كارت امتيازي متوازن(BSC)  و مدل سروكوال مي باشد.
روش بررسي: در اين مقاله کارايي نسبي ۱۳ بيمارستان دولتي استان در طي سال ۱۳۸۷ با استفاده از مدل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و کارت امتيازي متوازن مورد ارزيابي قرار گرفته است. از کارت امتيازي متوازن به عنوان ابزاري براي طراحي شاخص هاي ارزيابي عملکرد و ازتحليل پوششي داده ها به عنوان ابزاري براي ارزيابي عملکرد و رتبه بندي استفاده شده است.
نتايج: در سال ۱۳۸۷ ميانگين کارايي نسبي بيمارستان هاي مورد مطالعه ۰٫۹۴۵ مي باشد. ۹ بيمارستان از مجموع ۱۳ بيمارستان روي مرز کارايي قرار مي گيرند و ۴ بيمارستان داراي کارايي کمتر از يک مي باشند. بيمارستان شماره ۳ داراي بيشترين كارایي و بيمارستان شماره ۱۰ داراي كمترين كارایي مي باشند.
نتيجه گيري: در اين مقاله با استفاده از ترکيب دو مدل ارزيابي عملکرد DEA و BSC سعي شده است تا شاخص هاي ارزيابي عملکرد واحدهاي درماني شناسايي شده و تلفيق اين دو مدل، ضمن کاهش معايب دو مدل محاسن آن دو تقويت و مدلي جامع براي ارزيابي عملکرد اين واحدها ارایه مي گردد. در ضمن، اگرچه توجه به تمامي شاخص هاي عملکردي در بهبود وضعيت بيمارستان هاي ناكاراي مورد بررسي لازم است اما اولويت بندي اين پيشنهادات توسط مديران راهگشا خواهد بود.