مقاله ارزيابي عملکرد رهبري سرپرستاران بيمارستان هاي آموزشي اراک در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد رهبري سرپرستاران بيمارستان هاي آموزشي اراک در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك رهبري
مقاله انطباق پذيري
مقاله انعطاف پذيري
مقاله سرپرستار
مقاله پرستار
مقاله اراك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورفرزاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قمري زارع زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ونكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: با افزايش پيچيدگي در سيستم مراقبت سلامت، تقاضا براي رهبري اثربخش پرستاري لازم است. لزوم انجام مطالعاتي در خصوص سبک هاي رهبري مختلف که به رهبري پرستاري کمک کند تا پاسخگوي مسووليت هاي مديريتي باشد مورد تاکيد است. هدف از انجام اين پژوهش، تعيين سبك رهبري سرپرستاران با ابزار خودسنجي و دگرسنجي و تعيين اثربخشي، انطباق پذيري و انعطاف پذيري سبك ها در سال ۱۳۸۹ است.
مواد و روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفي – تحليلي بوده، ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه استاندارد «توصيف اثربخشي و انعطاف پذيري رهبري (LEAD)» است. که به دو صورت خودسنجي و دگرسنجي ساخته شده است. ۳۳۰ نفر، شامل ۴۲ سرپرستار و ۲۸۸ پرستار در بيمارستان هاي آموزشي اراک به روش سرشماري، پرسشنامه ها را تکميل كردند. داده ها با آمار توصيفي – تحليلي با استفاده از SPSS 13 تجزيه وتحليل شدند.
نتايج: ۷۳٫۸% سرپرستاران زن، ۸۸٫۱% متاهل، ۳۵٫۷% در رده سني ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰٫۵% داراي سابقه خدمت ده تا پانزده سال بودند؛ همچنين ۹۵٫۸% پرستاران زن، ۵۱٫۴% متاهل، ۴۲% در رده سني ۲۶ تا ۳۰ سال و ۵۷٫۳% سابقه خدمت کمتر از پنج سال داشتند. سبک توجيهي، بيشترين ميانگين را از ديدگاه سرپرستاران و پرستاران دارا بود. سبک رهبري اثربخش بيشترين درصد را از هر دو ديدگاه به خود اختصاص داد؛ بااين حال، انطباق پذيري بالا، کمترين ميزان و انعطاف پذيري پايين در سبک رهبري تفويضي، بيشترين درصد را از هر دو ديدگاه به خود اختصاص دادند.
نتيجه گيري: سبک رهبري اثربخش همراه با انطباق پذيري و انعطاف پذيري پايين، نتيجه ارزيابي عملکرد رهبري سرپرستاران بيمارستان هاي آموزشي اراک بود. نتايج اين مطالعه، رهنمودهايي براي برنامه بهسازي مديريت، پرورش و برنامه ريزي حرفه اي سرپرستاران فراهم مي کند؛ بدين ترتيب، آموزش سرپرستاران درباره رهبري موقعيتي با تاکيد بر نقش رهبري در فرايند مديريت و اثربخشي پيشنهادمي شود.