مقاله ارزيابي عملکرد شوراي اسلامي شهر تبريز و نقش آن در اجراي پروژه هاي شهرداري (مطالعه موردي: پروژه هاي عمراني شهرداري تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد شوراي اسلامي شهر تبريز و نقش آن در اجراي پروژه هاي شهرداري (مطالعه موردي: پروژه هاي عمراني شهرداري تبريز)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملكرد
مقاله شوراهاي اسلامي شهر
مقاله مديريت عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي متين يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: دادجويان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نژادايراني فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برمبناي اصل هفتم قانون اساسي، شوراهاي اسلامي شهر مي بايست بر عملکرد شهرداريها از قبيل طرحها و پروژه هاي عمراني نظارت مستمر داشته باشند؛ از اين رو در اين مقاله که تحت عنوان ارزيابي عملکرد شوراي اسلامي تبريز مي باشد، سعي گرديده بر اساس مصوبه شهرداريها که پروژه هاي عمراني را به سه گروه راه و باند، ابينه و تاسيسات شهري تقسيم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا، نظارت حين اجرا و نظارت بعد از اجرا مورد ارزيابي قراردهد. جامعه آماري تحقيق، شامل مناطق هشتگانه شهرداري تبريز بوده که سرشماري گرديده است و تعداد نمونه ۳۱ فقره مي باشد و براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز و بررسي نظرات و خواسته هاي نمونه هاي مورد بررسي از پرسشنامه استفاده شده است. روش تحقيق از نوع همبستگي يا همخواني مي باشد و بر مبناي مطالعات ميداني استوار است پس از تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسشنامه ميزان عملکرد نظارتي شورا در پروژه ها مشخص و جهت ارتقا وضعيت نظارت پيشنهادات مربوطه ارايه گرديده است.