مقاله ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام در ايران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق سرمايه گذاري
مقاله ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري
مقاله بازده تعديل شده بر اساس ريسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسيان ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک به عنوان يکي از مهمترين واسطه هاي مالي نقش انتقال سرمايه را از سوي دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت هاي توليدي و خدماتي و ساير) بر عهده دارند. در ايران براي اولين بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ اين صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام از ابتداي سال ۱۳۸۷ به عرصه بازار سرمايه قدم نهادند.
هدف اين پژوهش ارزيابي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري سهام با توجه به بازده تعديل شده بر اساس ريسک آن ها با استفاده از معيارهاي شارپ، ترينر، سورتينو و جنسن است. در اين راستا با در نظر گرفتن فاصله زماني سال ۱۳۸۷ (آغاز فعاليت صندوق ها) تا پايان ۳ ماه اول سال ۱۳۸۹ بااستفاده از نرم افزارEviews 6 ، به بررسي نتايج به دست آمده در مورد نسبت هاي محاسبه شده براي صندوق هاي مختلف و بررسي عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري در مقايسه با عملکرد بازار پرداخته شده است.
بر اساس نتايج به دست آمده با استفاده از تجزيه و تحليل ANOVA بين بازده تعديل شده بر اساس ريسک صندوق ها که بر مبناي ضريب بتا تعديل شده با بازده بازار تفاوت معناداري وجود ندارد. همچنين بين عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک با توجه به معيارهاي شارپ، ترينر و سورتينو تفاوت معني داري وجود ندارد، اما معيار بازده تفاضلي جنسن وجود تفاوت معني دار بين عملکرد صندوق هاي سرمايه گذاري مختلف را در سال ۱۳۸۷ و در دوره دوساله ۸۸-۱۳۸۷ رد نکرد.