مقاله ارزيابي عملکرد لاين هاي پيشرفته گندم دوروم و گندم نان ديم در منطقه کندوان شهرستان ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد لاين هاي پيشرفته گندم دوروم و گندم نان ديم در منطقه کندوان شهرستان ميانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله گندم نان
مقاله شرايط ديم
مقاله لاين هاي پيشرفته
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري امير
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پور شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فربودي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق عملکرد لاين هاي پيشرفته گندم دوروم و گندم نان ديم مورد ارزيابي قرار گرفت. براي اين منظور آزمايشي در سال ۱۳۸۵ در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي روي ۶ رقم گندم دوروم و ۱۱ رقم گندم نان با سه تكرار در مزارع زارعين روستاهاي ترک و النجارق شهرستان ميانه اجرا گرديد. در پايان دوره رشد گياه صفاتي مانند عملکرد دانه، ارتفاع بوته، زمان رسيدگي، تحمل به خشکي و سرماي زمستانه، وزن هزار دانه و تعداد پنجه‌هاي بارور ثبت گرديد. نتايج نشان داد که در هر دو منطقه بين ژنوتيپ هاي گندم دوروم از نظر ارتفاع بوته و وزن هزاردانه اختلاف معني داري وجود دارد. هم چنين ژنوتيپ ها از لحاظ تحمل به خشکي و نيز تعداد پنجه هاي بارور با هم اختلاف معني داري داشتند، در حالي که مناطق اختلاف معني داري نشان ندادند. اثر متقابل منطقه در ژنوتيپ از نظر ارتفاع بوته و وزن هزار دانه غيرمعني دار، از لحاظ عملکرد دانه و تعداد پنجه هاي بارور بسيار معني دار و از نظر تحمل به خشکي معني دار بود. تجزيه مرکب داده ها در گندم دوروم نشان داد که بيشترين ارتفاع بوته مربوط به رقمGerdish  بود. در مجموع عملکرد دانه رقم PI40100 نسبت به سايرين به طور معني دار بيشتر بود. هم چنين تحمل به خشکي رقم Haurani و تعداد پنجه هاي بارور ارقام Haurani، G-1252،Dipper  و PI40100 از سايرين بيشتر بود. اختلاف ارتفاع بوته ژنوتيپ هاي گندم نان در هر دو منطقه بسيار معني دار بود. هم چنين مناطق و ژنوتيپ ها از لحاظ وزن هزار دانه و عملکرد اختلاف معني داري نشان دادند. تجزيه مرکب داده ها در گندم نان نشان داد که بيشترين ارتفاع بوته مربوط به رقم Sardari بود که اختلاف آن با ساير ارقام در سطح %۵ معني دار بود. در مجموع دو منطقه، وزن هزاردانه و عملکرد ژنوتيپ Unknown-11 به طور معني داري از سايرين بيشتر بود.