مقاله ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد در ژنوتيپ هاي بي خار جديد گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۸۶۹ تا ۸۷۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد در ژنوتيپ هاي بي خار جديد گلرنگ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتيپ
مقاله عملکرد دانه و روغن
مقاله گلرنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبان اسلام بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نياز فزاينده کشور به روغن هاي خوراکي، توسعه کشت دانه هاي روغني از اهميت زيادي برخوردار است. از بين دانه هاي روغني سازگار با شرايط کشور، گلرنگ به عنوان يک گياه بومي ايران و مقاوم به تنش هاي خشکي و شوري از آينده نويدبخشي برخوردار است. مطالعات اندکي در مورد ژنوتيپ هاي جديد و پرمحصول گلرنگ صورت گرفته است. گزارش هاي گوناگون حاکي از آن است که بين ژنوتيپ هاي گلرنگ از نظر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت هاي معني داري وجود دارد. همچنين نشان داده شده است که تيپ هاي پاييزه ژنوتيپ هاي جديدتر اين گياه علاوه بر مقاومت بهتر در برابر سرماي زمستان از عملکرد دانه و روغن بالاتري نيز برخوردار هستند .مطالعه حاضر با هدف ارزيابي ژنوتيپ هاي بي خار جديد گلرنگ پاييزه از نظر عملکرد دانه و روغن و اجزاي عملکرد، براي گزينش ژنوتيپ هاي برتر و سازگارتر طراحي و در مرکز تحقيقات کشاورزي آذربايجان شرقي طي سال زراعي ۸۰-۱۳۷۹ به اجرا گذاشته شد. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار با استفاده از ۱۴ ژنو تيپ جديد گلرنگ پاييزه پياده گرديد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان دادند که بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه اختلاف معني داري از نظر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و درنهايت عملکرد روغن وجود دارد. تجزيه خوشه اي ژنوتيپ ها بر اساس عملکرد دانهاجزاي عملکرد و درصد روغن دانه آنها را در ۳ گروه قرار داد. گروه سوم با ميانگين عملکرد روغن ۹۰۶٫۸۹ کيلوگرم درهکتار به عنوان گروه برتر شناخته شد. در اين گروه ژنوتيپ هاي L.R.K261, L.R.K229, L.R.K274, L.R.K264, L.R.K271 و ورامين-۲۹۵ قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان گر آن است که ورامين – ۲۹۵ که در حال حاضر در کشور کشت و کار مي گردد، علاو ه بر اين که يک رقم بي خار است ازمحصول دهي خوبي نيز برخوردار مي باشد ( به ترتيب  2725.0و  853.8کيلوگرم درهکتار عملکرد دانه و روغن). گروه هاي اول و دوم نيز به ترتيب ميانگين عملکرد روغن ۶۷۸٫۵۵ و ۶۷۸٫۰۰ کيلوگرم درهکتار را به خود اختصاص دادند.