مقاله ارزيابي عوامل خطر و شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني در کارگاه هاي تهيه مبل خام صنعت مبل سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۵۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عوامل خطر و شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني در کارگاه هاي تهيه مبل خام صنعت مبل سازي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر
مقاله چک ليست ارگونوميک
مقاله صنعت مبلمان
مقاله کارگاه تهيه مبل خام
مقاله قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي فرد هدي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نژاد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: چوبينه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درکارگاه هاي تهيه مبل خام که کارها با وضعيت بدني نامطلوب انجام مي شوند، ارزيابي ارگونوميک و بهبود شرايط محيط کار ضروري مي نمايد. طراحي چک ليست و محاسبه شاخص هاي ارگونوميک مي تواند در اين ارزيابي مفيد باشد. اين مطالعه با هدف ارزيابي عوامل خطر اختلالات اسکلتي- عضلاني و تعيين سطح اقدامات اصلاحي در اين کارگاه ها صورت گرفته است.
روش کار: پس از تحليل وظايف، با استفاده از چک ليست ارگونوميک طراحي شده، براي ۲۶۸ کارگر شاخص هاي ارگونوميک محاسبه و در نهايت عوامل خطر شناسايي گرديدند. جهت تعيين ميزان شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني از پرسشنامه ي نورديک استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون t-test و آزمون نسبت ها انجام گرفت.
نتايج: درد کمر و زانو به ترتيب با ۴/۳۸ و 2/36 درصد در بين کارگران از بيشترين شيوع برخوردار بود. رابطه معني داري بين شاخص محاسبه شده و اختلالات در نواحي مختلف بدن مشاهده شد (p<0.001). محاسبه نسبت برتري نيز نشان داد که شرايط ارگونوميک با نسبت برتري برابر با (۲۴/۵-۶۱/۱) ۹/۲ تا (۶۱/۳۴-۶۰/۲) ۴۹/۹ (در اندامهاي مختلف بدن) عاملي تاثير گذار در افزايش شيوع اختلالات اسکلتي- عضلاني بوده است. ۴۶/۳۲ درصد از کارکنان در شرايط نامطلوب از نظر ارگونوميک قرار داشتند.
نتيجه گيري: چک ليست تهيه شده ابزاري مناسب و کم هزينه براي ارزيابي ارگونوميک شناخته شد. همچنين نتايج نشان داد عمده مشکلات ارگونوميک در اين کارگاه ها ناشي از شرايط عمومي نامطلوب، سازماندهي نادرست کار و ايستگاه کاري نامناسب مي باشد.