مقاله ارزيابي عوامل موثر بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتري و ارايه الگوي مناسب و جديد اندازه گيري (مطالعه موردي: در صنعت الکترونيک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۷۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عوامل موثر بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتري و ارايه الگوي مناسب و جديد اندازه گيري (مطالعه موردي: در صنعت الکترونيک)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش ادراک شده
مقاله کيفيت ادراک شده
مقاله انتظارات مشتري
مقاله رضايت مشتري
مقاله تصوير
مقاله شکايت مشتري
مقاله وفاداري مشتري
مقاله عملکرد مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر رفتار مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در روندهاي کسب و کاري جديد، به دست آوردن رضايت مشتريان جايگاهي مهم و حياتي در اهداف سازمان ها به خود اختصاص داده است و مديران ارشد به خوبي مي دانند موفقيت آنها در راه رسيدن به اهداف کلان سازمان، در گرو جلب رضايت مشتريان است. از سوي ديگر نمي توان گفت همه مشتريان به يک اندازه در موفقيت سازمان نقش دارند. بنابراين جلب رضايت مشتريان كليدي، حساسيت بيشتري خواهد داشت. بدين ترتيب لازم است در سازمان، سيستمي براي جذب و حفظ مشتريان طراحي و پياده سازي شود، سيستمي كه بتواند روابط سازمان و مشتريان را به خوبي مديريت كند. امروزه اين سيستم ها به سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتريان مشهور شده اند. سوال اصلي اين پژوهش عبارت است از اينکه چه عواملي بر عملکرد مديريت ارتباط با مشتري مبتني بر رفتار مشتري موثرند و تعامل بين اين عوامل چگونه مي باشد؟
بدين منظور خريداران گوشي تلفن همراه نوکيا در کلان شهر شيراز به عنوان جامعه آماري تلقي گرديده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نظر خريداران گردآوري شد. متغيرهاي اصلي اين تحقيق عبارتند از: انتظارات مشتري، کيفيت ادراک شده، ارزش ادراک شده، رضايت مشتري، تصوير، شکايت مشتري، وفاداري مشتري، عملکرد مديريت ارتباط با مشتري. از سوي ديگر روش تحقيق حاضر نيز تحقيق توصيفي همبستگي است با ماهيت کاربردي. تحقيق حاضر شامل سيزده فرضيه بوده که پس از آزمون فرضيه ها و تحليل هاي آماري انجام شده در سطح اطمينان %۹۵ کليه فرضيه ها مورد تاييد قرار گرفتند.