مقاله ارزيابي عوامل موثر بر همزماني چرخه هاي تجاري در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي (OIC) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۶۵ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عوامل موثر بر همزماني چرخه هاي تجاري در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي (OIC)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان کنفرانس اسلامي OIC
مقاله يکپارچگي تجاري
مقاله همزماني چرخه هاي تجاري
مقاله مدل اقتصادسنجي
مقاله سياستهاي مالي
مقاله ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پيراسته حسين
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي سيدكميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه هاي جديد در عرصه تجارت بين المللي بر اين نکته تاکيد دارند که افزايش شدت تجارت بين کشورها و حرکت به سمت يکپارچگي تجاري، بر همزماني چرخه هاي تجاري آنها تاثيرگذار است. هدف اصلي مقاله حاضر، ارزيابي عمده عوامل موثر بر همزماني چرخه هاي تجاري کشورهاي اسلامي با تاکيد بر شاخص يکپارچگي تجاري است که با استفاده از يک سيستم همزمان در طي مقطع زماني ۲۰۰۵- ۱۹۹۰ ارزيابي مي شود. نتايج بطورکلي نشان مي دهد شاخص يکپارچگي تجاري (به تفکيک تجارت بين صنعتي و تجارت درون صنعتي) از مهمترين عوامل ايجادکننده همزماني در چرخه هاي تجاري کشورهاي اسلامي  است . بعلاوه عواملي نظير تشابه سياستهاي مالي و تشابه ساختارهاي اقتصادي مابين کشورها نيز از جمله راههاي مهم تاثيرگذار بر همزماني چرخه هاي تجاري کشورهاي عضو OIC است .