مقاله ارزيابي فاكتور اصلاحي هوفر در بيومتري چشم هاي فاكيك داراي عدسي داخل چشمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فاكتور اصلاحي هوفر در بيومتري چشم هاي فاكيك داراي عدسي داخل چشمي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانلري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فيض زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ارزيابي فاكتور اصلاحي هوفر (Hoffer) در اندازه گيري طول قدامي خلفي كره چشم (بيومتري) پس از كارگذاري عدسي داخل چشمي در چشم هاي فاكيك جهت اصلاح عيوب انكساري.|
روش و مواد: در اين مطالعه هم گروهي (كوهورت) توصيفي تاريخي، تعداد ۲۴ چشم از ۱۴ بيمار كه جهت اصلاح عيب انكساري نزديك بيني خود تحت عمل كارگذاري عدسي داخل چشمي ارتيزان قرار گرفته بودند، با دو روش بيومتري اولتراسوند و IOL Master در دو حالت متفاوت فاكيك (Phakic) و پسودوفاكيك تحت بيومتري قرار گرفته و اصلاح بيومتري اولتراسوند متناسب با فاكتور هوفر پذيرفت و نتايج به دست آمده از كليه روش ها با بيومتري اولتراسوند قبل از عمل به عنوان روش استاندارد مقايسه شد.
نتايج: ميانگين اختلاف ايجاد شده پس از عمل در هر يك از روش هاي بيومتري بعد عمل، شامل اولتراسوند بدون اعمال فاكتور هوفر (Alpo)، اندازه گيري با IOL Master در حالت فاكيك (AL IOLMp) و پسودوفاكيك (AL IOLMpp) و در نهايت بيومتري اولتراسوند پس از اعمال فاكتور هوفر (ALhc) به ترتيب ۰٫۰۱، ۰٫۰۲۲، ۰٫۱۳، ۰٫۶۱ ميلي متر و ميانگين قدر مطلق اين اختلاف ها به ترتيب ۰٫۲۳، ۰٫۲۳، ۰٫۲۶ و ۰٫۲۵ ميلي متر بود. فراواني مواردي كه اختلاف بيش از ۰٫۲ ميلي متر (به عنوان اختلاف باليني با اهميت) وجود داشت به ترتيب در گروه هاي فوق ۴۲٫۳، ۳۷٫۵، ۵۷٫۵ و ۴۶٫۲ درصد بود.
نتيجه گيري: فاكتور اصلاحي هوفر قادر به تعيين دقيق بيومتري بيماران نبوده و روش هاي IOL master و يا اولتراسوند هم چنان روش هاي قابل اعتمادتري جهت اطلاع از طول قدامي خلفي چشم پيش از عمل جراحي مي باشند.