مقاله ارزيابي فراواني ترومبوسيتوپني حاملگي در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي تنکابن در سال ۸۸ – ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۶۲ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فراواني ترومبوسيتوپني حاملگي در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي تنکابن در سال ۸۸ – ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوسيتوپني
مقاله ترومبوسيتوپني حاملگي
مقاله ITP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيهانيان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري حميدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ترومبوسيتوپني با شمارش پلاکتي کمتر از ۱۵۰ هزار در ميکروليتر در ۷ تا ۱۰ درصد از بارداري ها مشاهده مي شود. اتيولوژي ترومبوسيتوپني در حاملگي مي تواند از يک اختلال خوش خيم مثل ترومبوسيتوپني حاملگي تا سندرم (Hemolysis, Elevated liver Enzymes, Low Platelet count) HEELP که مي تواند کشنده باشد متفاوت باشد. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي فراواني ترومبوسيتوپني در حاملگي در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتي تنکابن در سال ۸۸ – ۱۳۸۷ بود.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي ۱۵۰ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني تنکابن که در سه ماهه سوم بارداري بودند با روش نمونه گيري آسان جهت شرکت در مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافيک و شرح حال فرد، بررسي و آزمايش شمارش سلول هاي خوني درخواست شد. در صورت وجود ترومبوسيتوپني، بررسي هاي آزمايشگاهي آنان توسط هماتولوژيست صورت گرفت و آزمايشات تکميلي لازم بر اساس نياز هر فرد انجام شد. تحليل داده ها با نرم افزارSPSS  نسخه ۱۱٫۵ و آزمون مجذور کاي صورت گرفت و P<0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: شيوع ترومبوسيتوپني در بارداري ۱۲٫۶۶% و بيشترين شيوع ترومبوسيتوپني (۶۸%) در زنان نولي پار ديده شد. علت ۹۵% موارد، ترومبوسيتوپني حاملگي و علت ۵% ديگر،ITP  بود. افراد دچار ترومبوسيتوپني حاملگي دچار عارضه نشدند و نيازي به درمان نداشتند. فرد دچار  (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura) ITPطي زايمان با ايمونوگلوبولين وريدي درمان گرديد.
نتيجه گيري: ترومبوسيتوپني حاملگي، شايعترين (۹۵%) علت ترومبوسيتوپني در حاملگي مي باشد و از آنجايي که هيچ عارضه اي براي بيمار و جنين به دنبال ندارد، مساله نگران کننده اي محسوب نشده و نيازمند مداخلات خاص نيز نمي باشد.