مقاله ارزيابي فراواني و الگوي پراكنش عمقي كرم خاكي در برخي از تيپ هاي جنگل شصت كلاته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فراواني و الگوي پراكنش عمقي كرم خاكي در برخي از تيپ هاي جنگل شصت كلاته
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كرم خاكي
مقاله فراواني
مقاله پراكنش
مقاله جنگل هاي خزري
مقاله خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران نژاد الهام
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت هاي زيستي كرم خاكي اثرگذاري هاي بسزايي بر ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و حاصلخيزي خاك جنگل و رويش درختان جنگلي دارد. افزايش پژوهش هايي كه به بررسي ارتباط متقابل كرم خاكي و عوامل محيط پرداخته اند نمايانگر اهميت روز افزون اكولوژي كرم خاكي مي باشد. زيست توده كرم خاكي شاخص زيستي مناسبي براي ويژگي هاي محيط از جمله حاصلخيزي خاك، كيفيت هوموس، شدت تخريب، آلودگي و توان توليد رويشگاه مي باشد. با توجه به نبود داده ها در زمينه فراواني جمعيت كرم خاكي در تيپ هاي جنگلي ناحيه خزري و چگونگي ارتباط جمعيت كرم خاكي با عوامل محيط كه خاك مهم ترين آن است، اين بررسي با هدف اندازه گيري شمار، زيست توده و پراكنش عمودي كرم هاي خاكي تا عمق ۲۰ سانتيمتري خاك و مقايسه فراواني و پراكنش عمودي كرم هاي خاكي در برخي از تيپ هاي جنگل شصت كلاته انجام شد. به منظور شناخت تأثير ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك، برگ و لاشبرگ بر كرم هاي خاكي، ارتباط شمار كرم ها و زيست توده آنها با اين ويژگي ها بررسي شد. در سري يك جنگل شصت كلاته تيپ هاي بلوط، بلوط- ممرز، انجيلي، انجيلي- ممرز، ممرز، افرا، توسكا، راش و راش- ممرز گزينش شدند. در هر تيپ ۱۰ نيمرخ خاك (۵۰×۵۰ سانتيمتر) به عمق ۲۰ سانتيمتر حفر و كرم هاي خاكي در دو لايه ۰ تا ۱۰ و ۱۰ تا ۲۰ سانتيمتري، به تفكيك گروه هاي اکولوژيک دست چين شدند. همزمان نمونه اي از لايه لاشبرگي و خاک هر لايه براي اندازه گيري ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي شامل بافت، رطوبت، وزن مخصوص ظاهري، اسيديته، نيتروژن، كربن آلي، پتاسيم، فسفر، كلسيم و ظرفيت تبادل كاتيوني گرفته شد. شمار كرم خاكي بين ۳۷ تا ۱۵۴ عدد (در متر مربع) و زيست توده آن بين ۵٫۹ تا ۱۲٫۱ گرم (در متر مربع) بود. به تقريب ۸۶ و ۸۲ درصد شمار و زيست توده كرم هاي خاكي در لايه ۰ تا ۱۰ سانتيمتري ديده شد. نتيجه اين بررسي نشان داد كه فراواني جمعيت كرم خاكي مي تواند معرف طبقه بندي تيپ هاي جنگلي بر پايه قابليت توليد رويشگاه باشد. بر اين پايه تيپ هاي مورد بررسي به سه طبقه گروه بندي شدند. جمعيت كرم هاي خاكي در منطقه مورد بررسي تحت تأثير مجموعه اي از ويژگي هاي خاك قرار دارد كه اسيديته، رطوبت و نسبت كربن به نيتروژن، فسفر و بافت مهم ترين آنها مي باشند.