مقاله ارزيابي فرسايش آبي حوضه آبريز سراب سفيد ونايي بروجرد با استفاده از مدل پسياک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فرسايش آبي حوضه آبريز سراب سفيد ونايي بروجرد با استفاده از مدل پسياک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه آبريز سراب سفيد ونايي
مقاله توليد رسوب
مقاله حساسيت به فرسايش و مدل اصلاح شده PSIAC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه اسدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سديدي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: كوشانفر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از مدل اصلاح شده پسياك فرسايش آبي حوضه آبريز سراب سفيد ونايي بروجرد مورد ارزيابي قرار گيرد. به اين منظور ابتدا با تعمق بر فرم هاي ژئومورفيک در منطقه، اشکال حاصل از فرايندهاي آبي آشکار گرديد، سپس فرسايش و رسوب حوضه آبريز سراب سفيد با استفاده از مدل اصلاح شده پسياک و با بهره گيري از تصاوير ماهواره اي و عمليات ميداني و نمونه برداري از مقاطع مختلف مورد بررسي قرار گرفت با بررسي هريک از عوامل نه گانه پسياک و برآورد ميزان فرسايش و توليد رسوب در حوضه، نقشه حساسيت به فرسايش و رسوب دهي سازندهاي مختلف زمين شناسي و واحدهاي سنگي با استفاده از ضرايب مدل تهيه و نشان داده شد که کل حوضه در کلاس رسوب دهي متوسط قرار مي گيرد. پس از ارزيابي عوامل پسياک و ميانگين وزني هر عامل مشخص شد که تاثير ليتولوژي در مقدار و نحوه فرسايش، نسبت به ساير عوامل محيطي کمتر است(فرسايش متوسط) و اولين عامل در اين رابطه پستي و بلندي مشخص شد. همچنين پس از تعيين نه عامل در نظر گرفته شده در مدل PSIAC مشخص شد که ميزان توليد رسوب سراب سفيد ونايي ۳۴۲٫۲ m3/Km2/ye مي باشد و فرسايش ويژه  1194 m3/Km2/yeبدست آمد، و مشخص شد که سازند گورپي و واحد مارن Kgu, mf نسبت به ديگر سازندها رسوب دهي بالاتري دارند.