مقاله ارزيابي فشار منفذي در هسته سد کرخه هنگام ساختن و آبگيري همزمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فشار منفذي در هسته سد کرخه هنگام ساختن و آبگيري همزمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد کرخه
مقاله ابزار دقيق
مقاله فشارسنج
مقاله فشار آب منفذي
مقاله شکست هيدروليکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدحسيني سيدمجدالدين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي خونساري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فرد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت بهينه طرحهاي بزرگ تامين آب به لحاظ اقتصادي ايجاب مي کند تا همزمان با اجرا و آماده شدن بخشي از طرح، بهره برداري هم صورت گيرد. اين فرايند در طرحهاي بزرگ سدسازي امري متداول بوده و موجب مي گردد که استفاده موثرتري از سرمايه گذاري هاي انجام شده به عمل آيد. بهره برداري از مخازن چنين سدهايي همزمان با انجام و تکميل عمليات ساختماني شرايط خاصي را از نظر بارگذاري بر اين طرح ها تحميل مي کند که بايد تمهيداتي ويژه در مورد آنها انديشيده شوند. هنگام ساختن و اجراي سدهاي خاکي مقدار قابل ملاحظه اي فشارهاي آب منفذي در هسته اين سدها ايجاد مي شود که عمدتا ناشي از سربارهاي مربوط به افزايش ضخامت خاکريزي بوده و بهره برداري همزمان با اجرا موجب مي شود که علاوه بر فشارهاي منفذي ايجاد شده بر اثر سربارهاي خاکريزي، فشارهاي منفذي جديدي ناشي از تراوش و نفوذ آب به داخل سد نيز ايجاد گردد. ممکن است اين امر موجب افزايش فشارهاي منفذي گرديده و چنانچه انجام آن با مطالعه صورت نگيرد منجر به بروز پديده شکست هيدروليکي سد شود. در مقاله حاضر سعي شده است که با استفاده از نرم افزار CA2، فشارهاي منفذي ايجاد شده ناشي از دو عامل استمرار عمليات ساختماني و آبگيري همزمان مطالعه و مورد ارزيابي قرار گيرد. در ادامه با استفاده از داده هاي جمع آوري شده با كاربرد ابزار دقيق نصب شده در سد کرخه که در شرايط ذكر شده مورد بهره برداري قرار گرفته اند، نتايج بدست آمده مقايسه و مورد قضاوت قرار گرفته اند.