مقاله ارزيابي فعاليت باکتريوسين توليد شده توسط باکتريهاي اسيدلاکتيک جداسازي شده از فرآورده هاي لبني در محيط in situ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در علوم زيستي از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فعاليت باکتريوسين توليد شده توسط باکتريهاي اسيدلاکتيک جداسازي شده از فرآورده هاي لبني در محيط in situ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدلاکتيک
مقاله باکتريوسين
مقاله فعاليت ضدميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي قاسمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتريهاي اسيدلاکتيک بطور وسيعي در طبيعت پراکنده هستند. اين ارگانيسمها در طول تخمير لاکتيک، موادي مانند اسيدهاي آلي، دي استيل، پراکسيد ئيدروژن و باکتريوسين توليد مي نمايند. باکتريوسينها مواد ضدميکروبي با ماهيت پروتئيني هستند که از رشد سويه هاي حساس جلوگيري مي کنند. در اين تحقيق، ۲۸ سويه باکتري اسيد لاکتيک از فرآورده هاي لبني براي آزمايش فعاليت ضدميکروبي، جداسازي شدند. فعاليت آنتاگونيسمي بوسيله آزمايشAgar Spot Test بررسي شد. فقط ۱۷ سويه از لاکتوباسيلها توليد مواد شبه باکتريوسين نمودند. براي استخراج باکتريوسين محلول رويي بوسيله سانتريفوژ محيط کشت مايع بدست آمد. هاله عدم رشد باکتريهاي شناساگر که شامل ۱۰ سويه پاتوژن ميکروبي در برابر محلول رويي لاکتوباسيلهاي جداکننده بوسيله آزمايش Well Diffusion Assay بررسي شد. همچنين تاثير باکتريهاي اسيد لاکتيک توليد کننده باکتريوسين بر ساير باکتريهاي اسيد لاکتيک نيز بررسي شد. بزرگترين قطر هاله عدم رشد بوسيله عصاره سويه ch5 با استافيلوکوکوس اورئوس به اندازه ۲۰ ميلي متر و کمترين هاله عدم رشد بوسيله سويه d9 با انتروباکتر ائروژنز به اندازه ۱ ميلي متر بدست آمد. بيشترين فعاليت در pH برابر با ۵/۶ – ۵/۵ و دوره انکوباسيون ۴۸ ساعت در دماي ۳۰ – ۲۵ درجه سلسيوس، بدست آمد. فعاليت ضدميکروبي محلول رويي خالص شده با آنزيم کاتالاز ثابت، ولي بوسيله تيمار با آنزيم هاي پروتئاز مانند پپسين، اين فعاليت ضدميکروبي از بين رفت.