مقاله ارزيابي فعاليت ضد باکتريايي عصاره گياهان آرتميزيا و زيره عليه باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلي و ويبريوکلرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۶ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فعاليت ضد باکتريايي عصاره گياهان آرتميزيا و زيره عليه باکتري هاي استافيلوکوکوس اورئوس، اشريشياکلي و ويبريوکلرا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتميزيا
مقاله زيره
مقاله فعاليت ضد باکتريايي
مقاله عصاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي اسكي كند نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: به علت ظهور باکتري هاي مقاوم به دارو، نياز مداوم به مواد ضد ميکربي جديد وجود دارد.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي فعاليت ضد باکتريايي عصاره گياهان آرتميزيا و زيره انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي در سال ۱۳۸۴ در دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس انجام شد. عصاره دانه هاي زيره سبز (Cuminum cyminum)، زيره سياه (Bunium persicum) و بخش هاي هوايي آرتميزيا ترکومانيکا (Artemisia turcomanica) توسط روش تقطير با آب به دست آمد. عصاره آرتميزيا خراسانيکا  (Artemisia khorassanica)، آرتميزيا سيني فرميس (Artemisia ciniformis) و آرتميزيا کپه داغنسيس(Artemisia kopetdaghensis)  قبلا به دست آمده و ترکيب شيميايي آنها تعيين شده بود. فعاليت عصاره ها روي ويبريوکلراي باليني (جدا شده طي شيوع اخير وبا در ايران)، اشريشياکلي ATCC25922، استافيلوکوکوس اورئوس باليني و استافيلوکوکوس اورئوس ATCC25923  توسط روش انتشار از ديسک و روش براث ميکرودايلوشن براي تعيين حداقل غلظت مهاري ارزيابي شد. اجزاي عصاره ها توسط کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنجي جرمي تعيين شد.
يافته ها: عصاره ها فعاليت ضد باکتريايي خوبي نشان دادند. عصاره آ. خراسانيکا و آ. ترکومانيکا بالاترين فعاليت (هاله مهاري ۶۰ ميلي متر) و سپس به ترتيب سيني فرميس، کپه داغنسيس، زيره سبز و سياه قرار داشتند. اجزاي عمده در عصاره ترکومانيکا، کامفور و در عصاره زيره سبز و سياه، کومين آلدهيد بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر پيشنهاد کننده تاثير عصاره ها روي باکتري هاي بررسي شده، در آزمايشگاه است که مي تواند نشان دهنده تاثير آنها در سيستم زنده باشد.