مقاله ارزيابي فعاليت ضد قارچي عصاره الکلي کلاله و سافرانول گياه زعفران بر روي رشد کانديدا آلبيکنس و کانديدا دابلينينسيس در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فعاليت ضد قارچي عصاره الکلي کلاله و سافرانول گياه زعفران بر روي رشد کانديدا آلبيکنس و کانديدا دابلينينسيس در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدا آلبيکنس
مقاله کانديدا دابلينينسيس
مقاله عصاره الکلي کلاله و سافرانول زعفران
مقاله اثرات ضد قارچي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده ارمكي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي سخا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گونه هاي کانديدا قارچهاي فرصت طلبي هستند که در بيماران با نقص ايمني، بيماري هاي قارچي مهاجم را سبب مي شوند. زعفران گياهي بااثرات درماني متعدد از قبيل فعاليت ضد قارچي مطرح است. دراين تحقيق اثرات ضد قارچي عصاره الکلي و سافرانول گياه زعفران بر رشد کانديدا آلبيکنس و دابلينينسيس ارزيابي شد.
مواد و روش تحقيق: عصاره الکلي و سافرانول زعفران با روش ميکرودايلوشن بر روي کانديدا آلبيکنس و دابلينينسيس اثر داده شد. بدين منظور غلظت هاي ۵۰۰ و ۲۵۰ و ۱۲۵ و… ميلکروگرم در ميلي ليتر از عصاره الکلي زعفران و غلظت هاي ۲۵ و ۱۲ و ۲۵/۶ ميکروگرم در ميلي ليتر از سافرانول تهيه و بر تعداد مشخصي از دو گونه کانديدا اثر داده شد. تست حداقل غلظت مهارکنندگي (MIC) و حداقل غلظت کشندگي (MFC) درمحيط سابورو ارزيابي شد.
يافته ها: ميزان حداقل غلظت مهارکنندگي عصاره الکلي کلاله زعفران براي کانديدا آلبيکنس ۲۵۰ ميکروگرم در ميلي ليتر و براي کانديدا دابلينينسيس ۱۲۵ ميکروگرم درميلي ليتر بود و MFC براي کانديدا آلبيکنس ۵۰۰ ميکروگرم در ميلي ليتر و براي کانديدا دابلينينسيس ۱۲۵ ميکروگرم در ميلي ليتر است. هم چنين حداقل غلظت مهارکننده سافرانول زعفران براي کانديدا آلبيکنس ۵/۱۲ ميکروگرم در ميلي ليتر و براي کانديدا دابلينينسيس ۲۵/۶ ميکروگرم در ميلي ليتر بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد عصاره الکلي و سافرانول رشد دو گونه کانديدا آلبيکنس و دابلينينسيس را مهار مي کنند، اما سافرانول اثرات ضدقارچي قوي تري نسبت به عصاره زعفران داشته و کانديدا دابلينينسيس نيز از کانديدا آلبيکنس حساس تر است. بنابراين عصاره الکلي کلاله و سافرانول زعفران به عنوان مهار کننده هاي رشد کانديدا در درمان عفونت هاي قارچي مطرحند.