مقاله ارزيابي فعاليت ضد قارچي Bacillus Cereus عليه قارچ هاي بيماريزاي گياهي Verticillium Dahliae وPhytophthora Infestans که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فعاليت ضد قارچي Bacillus Cereus عليه قارچ هاي بيماريزاي گياهي Verticillium Dahliae وPhytophthora Infestans
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايتورين
مقاله باسيلوس سرئوس
مقاله ورتيسيليوم داهلي
مقاله فيتوفتورا اينفستانس
مقاله کنترل بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سلسله ذاكري شادي
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپناه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اغلب گونه هاي جنس باسيلوس از جمله باسيلوس سرئوس (Bacillus cereus) توانايي توليد ترکيبات ضدقارچي را دارا مي باشند که اين ترکيبات ضدقارچي به گروه ايتورين تعلق دارند و به همين دليل اين باکتريها يکي از مهمترين انواع باکتري هايي هستند که ميتوانند در مبارزه بيولوژيک عليه قارچهاي بيماريزاي گياهي مورد استفاده قرار گيرند.
هدف: انجام اين تحقيق با هدف بررسي اثرات ضدقارچي چندين جدايه از باکتري باسيلوس سرئوس عليه برخي از قارچهاي بيماريزاي گياهي و تعيين نوع متابوليت هاي ضدقارچي توليد شده توسط آنها انجام شد.
روش بررسي: به منظور بررسي اين نوع ترکيبات و فعاليت ضدقارچي، جدايه هايي از باکتري باسيلوس سرئوس (اعم از جدايه هاي بومي که از نمونه هاي خاک جداسازي شدند و همچنين چندين جدايه استاندارد) در محيط نوترينت براث و در انکوباتور شيکردار (۳۰ درجه سانتيگراد و ۱۰۰ دور در دقيقه) براي ۲۴ ساعت کشت داده شد و فعاليت ضدقارچي آنها عليه قارچهاي ورتيسيليوم داهلي ((Verticillium dahlia بامشخصه ATCC 29091 و فيتوفتورا اينفستانس(Phytophthora infestans)  با مشخصه ATCC16981 طي روش کشت چاهک گذاري مورد بررسي قرار گرفت و بهينه سازي شرايط رشد براي جدايه منتخب اين باکتري در همين محيط و براي پارامترهايي مانند منابع کربن (گلوکز، فروکتوز، لاکتوز و ساکارز) و نيتروژن (عصاره مخمر، پپتون، نيترات آمونيم و نيترات سديم)، اسيديته(pH~4-6, 7, 8-10)  و دما (۳۲-۳۵C, 29-32C, 26-29C) به منظور افزايش ميزان توليد متابوليت هاي ضدقارچي انجام شد. اين متابوليت ها جداسازي و از طريق روش HPLC، با ايتورين A و سورفاکتين خالص مقايسه گرديد. همچنين فعاليت ضدقارچي و اثرات سينرژيستي ايتورين A، سورفاکتين و متابوليتهاي ضدقارچي باسيلوس سرئوس طي روش کشت چاهک گذاري بررسي شد.
نتايج: نتايج نشان داد که اين باکتري و متابوليتهاي آن مي توانند از رشد قارچهاي فوق الذکر جلوگيري نمايد و همچنين در محيط نوترينت براث حاوي قند گلوکز و پپتون با pH خنثي و دماي ۳۲-۳۵C توانايي توليد برخي از پپتيدهاي ضدقارچي گروه ايتورين شامل ايتورين A و سورفاکتين را داراست. ترکيبات فعال بصورت پيکهايي در کروماتوگرام HPLC متابوليت هاي تخليصي باکتري مشخص شدند که زمان ظهور اکثر آنها مشابه با ايتورين A و سورفاکتين بود. ميانگين قطر هاله عدم رشد ورتيسيليوم داهلي در روش چاهک گذاري در برابر ميزان ۵۰ µl از مخلوط حاوي باسيلوس سرئوس، متابوليت هاي خالص شده آن، غلظت mg/ml1 ايتورين A يا سورفاکتين و مخلوط آنها مورد بررسي قرار گرفت و نتايج به ترتيب ۲۰، ۱۶، ۱۰ و ۱۰ و ۱۴ ميليمتر و براي مخلوط سه تيمار آخر ۲۴ ميليمتر بدست آمد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان مي دهد که اين باکتري و متابوليت هاي ضدقارچي توليد شده توسط آن ميتواند در کنترل بيولوژيک بسياري از قارچهاي بيماريزاي گياهي و در نتيجه کنترل خسارت وارده به بسياري از انواع محصولات کشاورزي، مورد استفاده قرار گيرد.