مقاله ارزيابي فني سه نوع بذرکار نيوماتيکي و مکانيکي چغندرقند رايج در منطقه خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فني سه نوع بذرکار نيوماتيکي و مکانيکي چغندرقند رايج در منطقه خراسان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله کاشت
مقاله رديف کار نيوماتيکي
مقاله رديف کار مکانيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف نشاط سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي ارژنگ
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهفر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش بمنظور ارزيابي بذرکارهاي رايج در کشت چغندر قند در منطقه جوين با استفاده از طرح کرت هاي خرد شده نواري در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. نوع بذرکار در سه نوع شامل a1 :بذرکار نيوماتيکي تراشکده، a2: بذرکار نيوماتيکي رائو،a3 : بذرکار مکانيکي آکورد و سرعت پيشروي در دو سطح شامل:b1 سرعت ۴ کيلومتر در ساعت،b2 : سرعت ۶ کيلومتر در ساعت بودند. متغيرهاي مورد اندازه گيري در اين طرح عبارت بودند از: عملکرد چغندر قند، درصد قند، درصد سبز شدن بذور، ميزان صدمات مکانيکي وارده به بذور، ضريب يکنواختي توزيع ريزش بذر حول فاصله تنظيمي و حول ميانگين. نتايج حاصل از تجزيه وتحليل نشان مي دهد که فاکتور نوع بذرکار بر عملکرد تاثير معني دار در سطح احتمال ۵% داشته است ولي سرعت پيشروي و اثر متقابل نوع بذرکار و سرعت بر عملکرد اختلاف معني داري بوجود نياورده است. بذرکار رائو با سرعت ۴ کيلومتر در ساعت بيشترين مقدار عملکرد (۹۶٫۶۷ تن در هکتار) را دارا بود. همچنين نتايج حاصل از تجزيه وتحليل بيانگر آن است که نوع بذرکار و سرعت پيشروي آن بر درصد سبزشدن بذور اثر معني دار در سطح احتمال ۱% داشته ولي اثرات متقابل آنها معني دار نبود. بذرکار نيوماتيکي تراشکده با سرعت پيشروي ۴ کيلومتر در ساعت بيشترين مقدار درصد سبز (۷۷٫۶۷ درصد) را بخود اختصاص داده است. همچنين ضريب يکنواختي ريزش بذر براي بذرکارها در سرعت هاي مختلف محاسبه گرديد که بذر کار نيوماتيکي تراشکده در سرعت ۴ کيلومتر بالاترين ضريب يکنواختي حول فاصله تنظيمي (۵۶٫۸۹ درصد) و حول ميانگين فاصله ها (۵۸٫۶۲ درصد) را دارا بود. در نهايت با توجه به نتايج و شرايط آزمايش در منطقه بذرکارهاي نيوماتيکي عملکرد بهتري نسبت به بذرکار مکانيکي داشته و در بين بذرکارهاي نيوماتيکي بذر کار تراشکده نسبت به ساير بذرکارها برتري داشت.