مقاله ارزيابي قابليت داده هاي سنجنده IRS- LISS III و SPOT- HRG در شناسايي و تفکيک طبقات گلازني در زاگرس شمالي (مطالعه موردي: جنگلهاي گلازني شده بانه کردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۵۰ تا ۴۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي قابليت داده هاي سنجنده IRS- LISS III و SPOT- HRG در شناسايي و تفکيک طبقات گلازني در زاگرس شمالي (مطالعه موردي: جنگلهاي گلازني شده بانه کردستان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده هاي ماهواره اي
مقاله ادغام داده ها
مقاله شاخصهاي گياهي
مقاله تجزيه مولفه هاي اصلي
مقاله گلازني
مقاله زاگرس شمالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: اولادي قاديكلايي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي قابليت داده هاي سنجنده هاي HRG ماهواره SPOT 5 و LISS-III ماهواره IRS-P6 در تهيه نقشه و تفکيک محوطه هاي جنگلي گلازني شده در زاگرس شمالي، بخشي از جنگلهاي گلازني شده شهرستان بانه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. سطح محوطه هاي گلازني شده (شان، کورپه، کور و خرت) در يک دوره تناوب ۳ ساله با استفاده از دستگاه موقعيت ياب جهاني (GPS) به عنوان واقعيت زميني منطقه انتخاب گرديد. پس از بررسي خطاهاي هندسي و راديومتري مجموعه داده مورد استفاده تحت پردازشهايي نظير نسبت گيري طيفي و تجزيه مولفه هاي اصلي قرار گرفت. همچنين براي بارزسازي بهتر اطلاعات، تصاوير چندطيفي HRG و LISS-III با تصوير پانکروماتيک IRS-1C ادغام شدند. طبقه بندي تصاوير با استفاده از الگوريتم حداکثر احتمال (ML) به دو صورت، يکي براي کل محدوده مورد تحقيق و ديگري براي هر يک از دامنه هاي شمالي و جنوبي به صورت جداگانه اعمال گرديد. بررسي تفکيک پذيري طبقات با استفاده از معيار فاصله باتاچاريا انجام شد. نتايج حاصل نشان داد که تفکيک پذيري طبقات در دامنه هاي شمالي بهتر از دامنه هاي جنوبي مي باشد. همچنين طبقه خرت شمالي و زراعت به خوبي از ساير طبقات تفکيک شدند. شاخصهاي گياهي نسبت به باندهاي اصلي، نتايج ضعيف تري را نشان دادند. از مجموعه داده هاي SPOT، باندهاي ادغام شده با ميزان صحت کلي %۶۵٫۳ و ضريب کاپا ۰٫۶۳ در طبقه بندي ۴ طبقه اي، بيشترين مقدار اين دو معيار را حاصل نمود. در بين داده هاي IRS-P6 مولفه اول حاصل از تجزيه مولفه هاي اصلي در ترکيب با باندهاي ۱ و ۴، با ميزان صحت کلي ۷۰ درصد و ضريب کاپا ۰٫۶ بهترين نتيجه را کسب کرد. مقايسه نتايج حاصل از طبقه بندي دو تصوير نشان داد که استفاده از داده هاي فصل رويش گياهي و قبل از گلازني نتايج بهتري را ارائه مي دهد. با وجود مشکلات تداخل طيفي خاک منطقه با پوشش درختي، نتايج بدست آمده بيانگر آن است که داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق، قابليت نسبتا مناسب براي تفکيک محاوط گلازني و تهيه نقشه در اين مناطق را دارند.