مقاله ارزيابي قابليت پيشگويي هماچوري حين عمل جراحي اسلينگ ساب اورترال براي پارگي ديواره مثانه در زنان با بي اختياري ادراري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي قابليت پيشگويي هماچوري حين عمل جراحي اسلينگ ساب اورترال براي پارگي ديواره مثانه در زنان با بي اختياري ادراري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي اختياري ادراري
مقاله پارگي مثانه
مقاله اسلينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج ابراهيمي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني پروين
جناب آقای / سرکار خانم: همداني رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يكي از عوارض مهم اعمال جراحي بي اختياري ادراري آسيب مثانه در زمينه رد شدن تانلر از ديواره مي باشد. جهت ارزيابي قابليت پيشگويي هماچوري حين عمل جراحي اسلينگ ساب اورترال براي پارگي ديواره مثانه به علت رد شدن تانلر جراحي اين مطالعه طراحي شده است.
روش كار: از مهر ماه ۱۳۸۳ تا تير ماه سال ۱۳۸۷ مجموعا ۲۵۰ زن با بي اختياري استرسي ادرار وارد اين مطالعه مقطعي شدند. براي كليه بيماران پرسشنامه ICIQ-SF تكميل شده و سپس تحت معاينه اوروگانيكولوژيك شامل تعيين پرولاپس ارگانهاي كف لگن و انجام استرس تست قرار گرفتند. كليه بيماران تحت عمل جراحي (Intra vaginal sling) IVS قرار گرفتند وجود يا عدم وجود  هماچوري حين عمل ثبت شده، سپس سيستوسكوپي كامل با استفاده از لنز ۳۰ و ۷۰ درجه جهت بررسي آسيب مثانه بعمل آمده و بر اساس نتايج به دست آمده قابليت وجود هماچوري حين عمل مورد آناليز آماري قرار گرفت.
يافته ها: سن متوسط بيماران
۴۱±۶٫۳ بود. ۱۵ مورد هماچوري در حين عمل مشاهده شد كه در ۱۳ مورد پارگي ديواره مثانه در كنترل سيستوسكوپيك وجود داشت. در بيماران بدون هماچوري ۲ مورد پارگي مثانه مشاهده شد. حساسيت، ويژگي و ارزش اخباري مثبت به ترتيب %۸۶٫۶، %۹۶٫۶ و %۱۰۰ بوده است.
نتيجه گيري: هماچوري حين عمل مي تواند تست پيشگويي كننده مناسبي براي پارگي ديواره مثانه باشد و انجام سيستوسكوپي در اين بيماران ضروري است.