مقاله ارزيابي قدرت جذب فسفر سه سري خاك آهكي منطقه كرج با استفاده از همدماهاي جذب به منظور توصيه کود فسفري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي قدرت جذب فسفر سه سري خاك آهكي منطقه كرج با استفاده از همدماهاي جذب به منظور توصيه کود فسفري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفر
مقاله جذب سطحي
مقاله کاني هاي خاک
مقاله همدماي جذب
مقاله توصيه کود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فربودي منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي نحوه تغييرات فسفر قابل جذب خاك از نظر جذب سطحي اين عنصر به وسيله اجزاي كلوييدي و كاني هاي خاك حايز اهميت است و مي تواند به طور موثري در امر توصيه كودي فسفر و آزمون فسفر خاك مفيد باشد. ماهيت جذب فسفر بر سطوح كاني ها از طريق روش ها و معادلات مختلفي قابل بررسي است که تناسب استفاده از هر معادله بستگي به نوع خاك و هدف تحقيق دارد. ولي اصول كلي تهيه همدماهاي جذب مبتني بربه تعادل در آوردن خاك با محلول هاي الكتروليت  (CaCl2)يک صدم مولار، حاوي غلظت هاي متفاوت فسفر در دما و زمان ثابت است. در اين تحقيق نمونه هاي سه سري خاک منطقه کرج حاوي ۷، ۱۴ و ۲۱ درصد آهک پس از نرم شدن و عبور از الک۱mm ، با غلظت هاي صفر،۱۲٫۵ ، ۲۵، ۳۷٫۵،۵۰ ، ۶۲٫۵ و ۱۲۵ ميکروگرم در ميلي ليتر فسفر از منبع KH2PO4 داخل الکتروليت کلريد کلسيم در دماي ثابت ۲۵ درجه سانتي گراد به تعادل درآمد. غلظت فسفر محلول تعادلي اندازه گيري شد و پارامترهاي شکل خطي دو معادله فروندليچ و لانگميور تعيين شد. هر دو معادله ضريب همبستگي معني داري داشتند و جهت بررسي قدرت جذب خاك ها مناسب به نظر مي رسند. تفسير نتايج با استفاده از معادله لانگميور نشان داد كه در خاك هاي كرج، كردامير و آدران جذب حداكثر (b) به ترتيب ۷۵٫۲، ۷۴٫۲، ۶۵٫۳ گرم در ميكروگرم و انرژي جذب آن ها (k) به ترتيب ۳، ۳٫۵ و ۲۰٫۴ مي باشد. نمودارهاي سري كرج تا غلظت تعادلي ۰٫۷۵ ميكروگرم در ميلي ليتر براي سري كرج خطي بود. اين كميت براي خاك كردامير و آدران به ترتيب ۰٫۷۳ و ۰٫۲۹ قسمت در ميليون محاسبه شد و ضرايب همبستگي ميان شاخص هاي جذب فسفرخاک ها و غلظت هاي فسفردر سطح يك درصد معني دار گرديد. غلظت بحراني ۰٫۳ ميکروگرم در ميلي ليتر (مناسب براي توليد بهينه اغلب محصولات زراعي و باغي) براي سه سري خاك كرج، كردامير و آدران به ترتيب با افزودن ۳۲٫۶، ۳۴٫۸ و ۶۸٫۹ ميکروگرم در هر گرم خاک برآورد شد. افزايش انرژي جذب (k) در خاك سري آدران نسبت به دو خاك ديگر ممكن است به مقدار بيشتر آهك آن مرتبط باشد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مي بايستي طيف وسيعي از خصوصيات ميزالوژيكي را در نظر گرفته و نسبت به تعيين معادلات همبستگي ميان اين خصوصيات و ضرايب معادلات اقدام نمود.