مقاله ارزيابي قوس کف پا و ميزان آسيب هاي غير برخوردي زانو و مچ در کاراته کاهاي مرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي قوس کف پا و ميزان آسيب هاي غير برخوردي زانو و مچ در کاراته کاهاي مرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاري
مقاله قوس کف پا
مقاله شاخص آسيب
مقاله مکانيسم غير برخوردي
مقاله کاراته
مقاله CSI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب الزماني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از انجام اين تحقيق بررسي تغييرات قوس کف پا و تاثير آن در ميزان آسيب هاي غير برخوردي زانو و مچ پا در کاراته کاهاي مرد مي باشد.
مواد و روشها: از بين ۲۸۸ کاراته کاي حرفه اي با کمربند مشکي و بالاتر در استان کرمان ۴۵ نفر که داراي آسيب در ناحيه مفاصل زانو و مچ پا بودند در تحقيق شرکت داده شدند. اطلاعات مربوط به آسيب با استفاده از فرم ثبت اطلاعات جمع آوري شد و قوس کف پا با استفاده از شاخص CSI [1] اندازه گيري شد. از آزمون t مستقل و خي دو [۲] براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد(p<0.05) .
يافته ها: بيشترين ميزان آسيب ها در ناحيه زانو (۶۲٫۲ درصد) و در زمان تمرين (۸۲٫۳ درصد) گزارش شد و شدت آسيب در اکثر موارد (۵۷٫۸ درصد) جزيي بوده است. همچنين نتايج نشان داد که قوس کف پا در پاي راست در ۶۸٫۹% افراد آسيب ديده غيرطبيعي و در۳۱٫۱ % افراد آسيب ديده طبيعي و در پاي چپ در ۷۷٫۸% افراد آسيب ديده غيرطبيعي و در ۲۲٫۲% افراد آسيب ديده طبيعي بود؛ در مجموع بيشترين ميزان غير طبيعي قوس کف پا در پاي چپ (۷۷٫۸ درصد) مشاهده شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري نشان داد که بين ميزان قوس کف پا در دو پاي راست و پاي چپ ارتباط معني داري وجود ندارد. و نيز بين ميزان قوس کف پا و شدت آسيب ارتباط معني داري مشاهده نشد، همچنين تجريه و تحليل داده ها نشان داد که بين ميزان آسيب هاي غيربرخوردي اندام تحتاني بر اساس ميزان قوس کف پا اختلاف معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که غير طبيعي بودن ميزان قوس کف پا احتمالا ميزان آسيب هاي غير برخوردي اندام تحتاني در کاراته کاهاي مرد را تحت تاثير قرار مي دهد.