مقاله ارزيابي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي براي شركت هاي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي براي شركت هاي ايراني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورشكستگي شرکت ها
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله الگوي پيش بيني بحران مالي
مقاله نسبت هاي مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني تداوم فعاليت واحدهاي اقتصادي و دوره هاي آتي، يكي از عناصر مهم در تصميم گيري براي سرمايه گذاري است. يكي از روش هاي پيش بيني تداوم فعاليت شركت ها، استفاده از الگوهاي پيش بيني بحران مالي است. اين پژوهش به بررسي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي در محيط اقتصادي ايران پرداخته است. با مطالعه ادبيات تحقيق، شش فرضيه در دو گروه تدوين شد. نمونه هاي آماري تحقيق شامل ۳۰ شركت موفق و ۳۰ شركت ناموفق است كه از بين شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد.
فرضيه هاي گروه اول با استفاده از روش تجزيه و تحليل لوجيب آزمون شد. نتايج نشان داد كه الگوهاي پيش بيني بحران مالي توانايي پيش بيني تداوم فعاليت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را براي يك و دو سال قبل از توقف فعاليت دارند. براي آزمون فرضيه هاي گروه دوم از آزمون معني دار بودن تفاوت دو ضريب همبستگي استفاده شد. نتايج نشان داد كه اين الگو ها، تفاوت معني داري در پيش بيني تداوم فعاليت شركت ها دارند.