مقاله ارزيابي كارايي مدل دامنه وپ در پيش بيني رواناب و رسوب كرتهاي مرتعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۳۱۷ تا ۳۳۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كارايي مدل دامنه وپ در پيش بيني رواناب و رسوب كرتهاي مرتعي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وپ
مقاله كرت آزمايشي
مقاله هدايت هيدروليكي موثر
مقاله كارايي مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلارستاقي عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان جلودار زينب
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: گلكاريان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش آبي يكي از مهمترين مشكلات محيطي در نقاط مختلف دنيا مي باشد. برآورد دقيق فرسايش آبي و نه نشست رسوبات براي ارزيابي پتانسيل هدر رفت خاك و ظرفيت ذخيره سدها بسيار مهم مي باشد. مدل پايه فيزيكي وپ (پروژه پيش بيني فرسايش آبي) مقادير رواناب، فرسايش و رسوبدهي را بصورت رگباري و پيوسته برآورد مي نمايد. در اين تحقيق هدررفت خاك و رواناب سطحي شبيه سازي شده توسط مدل دامنه وپ با مقادير مشاهده اي حاصل از دو كرت آزمايشي تحت پوشش مرتعي مقايسه گرديد. اين كرتها داراي ۱۲٫۵ متر طول و ۲ متر عرض با شيب ۳۴ درصد بودند. نتايج نشان داد در مجموع مدل دامنه وپ مقادير رواناب را كمتر از مقدار مشاهده اي، برآورد نمود. زمانيكه هدايت هيدروليكي موثر واسنجي گرديد، مقادير برآوردي از مدل تا حد زيادي بهبود يافت. مقايسه بين مقادير برآوردي و مشاهده اي رواناب و رسوب نشان داد كه مدل داراي كارايي ۰٫۸۶ و ۰٫۸۷ به ترتيب در برآورد رواناب و رسوب مي باشد.