مقاله ارزيابي كاربرد روش هاي زمين آمار در پهنه بندي شدت هاي خشكسالي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي منابع آب از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كاربرد روش هاي زمين آمار در پهنه بندي شدت هاي خشكسالي استان فارس
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشكسالي
مقاله كريجينگ ساده
مقاله كريجينگ معمولي
مقاله پهنه بندي شدت خشكسالي
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پديده خشكسالي يكي از مهم ترين بلاياي طبيعي است كه بسياري از كشورها را تحت تاثير خود قرار داده و باعث بروز بسياري دشواري ها از جمله مشكلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره شده است. آگاهي از وضعيت خشكسالي، با پيش بيني و پهنه بندي شدت خشكسالي مي تواند خطر زيان هاي ناشي از اين پديده را تا حد شايان توجهي كاهش دهد. هدف از انجام اين پژوهش ارزيابي دقت روش هاي زمين آماري كريجينگ ساده (SK)، كريجينگ معمولي(OK)  و روش عكس فاصله (IDW) با درجات ۱ تا ۵ در تهيه نقشه شدت خشكسالي هاي رخ داده در استان فارس در سال ۱۳۸۶ با استفاده از شاخص درصد بارش بهنجار مي باشد. نتايج بر اساس معيارRMSE  و MAE نشان دادند كه در بين روش هاي ميان يابي ذكر شده، روش كريجينگ ساده (SK)، به دليل دارا بودن  RMSE و MAE پايين تر (RMSE=11.44 و MAE=6.946) دقيق ترين بوده و به عنوان مناسب ترين روش جهت تهيه نقشه شدت خشكسالي استان فارس در سال ۱۳۸۶ انتخاب مي شود. بر اساس نقشه تهيه شده، وضعيت خشكسالي در استان فارس در اين سال در دو طبقه شديد و بسيار شديد قرار مي گيرد كه به ترتيب ۲۱٫۵۸ و ۷۸٫۴۲ درصد از مساحت كل استان فارس را به خود اختصاص داده داده بود.