مقاله ارزيابي كمبود پارك در مناطق شهري تبريز با استفاده از روش سرانه/ پارك و روش بافرينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كمبود پارك در مناطق شهري تبريز با استفاده از روش سرانه/ پارك و روش بافرينگ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمبود پارك هاي شهري
مقاله روش سرانه
مقاله پارك
مقاله روش بافرينگ
مقاله شهر تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضاهاي سبز شهري يكي از كاربري هاي موثر در كيفيت فضايي مناطق شهري است كه با گسترش و متراكم شدن بيش از پيش شهرها بر اهميت آنها افزوده مي شود. پارك هاي شهري به لحاظ كاركردهاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي موجب ارتقاي كيفيت محيط شهري و بهبود سطح رفاه عمومي مي شوند. در نتيجه، نحوه پراكنش آنها در عرصه هاي شهري هم از بعد شهرسازي و هم به لحاظ عدالت اجتماعي حايز اهميت است. در اين خصوص راهبردهاي گوناگوني براي توزيع مطلوب فضاهاي مذكور ابداع شده است كه عمدتا بر استفاده متمركز يا پراكنده يا تركيبي از آنها تاكيد دارند. اين مقاله با بهره گيري از داده هاي آماري، نقشه هاي شهري و ديدگاه هاي عمده در زمينه برنامه ريزي فضاي سبز شهري به تحليل و ارزيابي چگونگي پراكنش فضايي پارك هاي شهري و كمبودهاي مربوط به آن در شهر تبريز مي پردازد. بر اساس يافته هاي تحقيق، هر چند رابطه سلسله مراتبي نسبتا خوبي بين سطح گوناگون پارك هاي شهري تبريز وجود دارد، پارك هاي مذكور به صورت متعادل و متناسب با پراكندگي جمعيت توزيع نشده و رابطه منطقي بين مكان استقرار آنها و تقسيمات كالبدي شهر وجود ندارد. همچنين پارك هاي منطقه اي و شهري به نحو مناسبي براي نيل به عملكرد مطلوب تجهيز نشده اند و كارآيي لازم را ندارند.