مقاله ارزيابي كمي بيوآيروسول ها در اتاق جراحي و كارآيي سيستم هاي كنترلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۷۱ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كمي بيوآيروسول ها در اتاق جراحي و كارآيي سيستم هاي كنترلي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتاق عمل
مقاله بيوآيروسول
مقاله UVGI
مقاله تهويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: داداش پورآهنگر علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين علي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام بيگي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اتاق عمل با توجه به ماهيت عمل جراحي داراي مقادير متفاوتي از بيوآيروسول ها است. در اين مطالعه، تاثير سيستم هاي كنترلي بر بيوآيروسول ها در اتاق جراحي مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي است و نمونه هاي مورد مطالعه كه ۷ اتاق عمل يكي از بيمارستان هاي مركز شهر تهران بودند با روش فيلتراسيون همراه با ايمپكتور مورد مطالعه قرار گرفتند. فرآيند نمونه برداري قبل و بعد از عمل جراحي انجام گرفت. نمونه ها سريعا به آزمايشگاه فرستاده و به محيط كشت منتقل شدند. پس از قرار گرفتن به مدت ۴۸ ساعت در انكوباتور شمارش آنها انجام شد. تراكم بيوآيروسول ها بر اساس cfu/m3 گزارش شد. UVGI در اتاق عمل در طيف C و با طول موج ۲۵۳٫۷ نانومتر به صورت سقفي پس از جراحي تا شروع عمل جراحي در روز بعد مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: تراكم بيوآيروسول ها قبل و پس از جراحي كمتر از ميزان بيوآيروسول بر اساس استانداردهاي موجود بود. همچنين، اتاق عمل ارولوژي در ميان ۷ اتاق عمل مورد بررسي داراي بيشترين تعداد كلوني بود. ارتباط معني داري (P<0.05) بين تراكم بيوآيروسول ها و UVGI ديده شد.
نتيجه گيري: با افزايش ميزان ACH حين جراحي تعداد بيوآيروسول ها پس از جراحي كاهش مي يابد.