مقاله ارزيابي كيفيت سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنايع شيميايي و دارويي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كيفيت سودآوري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنايع شيميايي و دارويي)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت سود
مقاله سود عملياتي
مقاله وجه نقد حاصل از عمليات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حسن زاده رسول
جناب آقای / سرکار خانم: بادآورنهندي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: پورربي ميروحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي كه در فرآيند اندازه گيري سود ناراسايي هايي مانند تضاد منافع بين مديران و سهامداران، نياز به برآوردها و تخصيص ها و پيش بيني هاي آتي و ساير عوامل وجود دارد، اين نارسايي ها موجب شده كيفيت سود خالص گزارش شده پايين باشد. بنابراين هدف اين پژوهش ارزيابي كيفيت سودآوري شركتهاي فعال بورس اوراق بهادار تهران، در كوتاه مدت و در بلند مدت مي باشد. روش پژوهش حاضر، از نوع همبستگي بوده و به منظور مشخص نمودن تفاوت كيفيت سود در دو گروه صنايع دارويي و شيميايي از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه كيفيت سود در گروه صنايع دارويي در بلند مدت بيشتر از كوتاه مدت مي باشد اما گروه صنايع شيميايي هم در كوتاه مدت و هم در بلند مدت داراي كيفيت سود بالا هستند. همچنين شركتهاي فعال در صنعت شيميايي از كيفيت سود بالايي نسبت به شركتهاي فعال در گروه صنعت دارويي برخوردار مي باشند. به طور كلي فروش نقدي بيشتر و مديريت مناسب و جمع آوري به موقع و كوتاه مدت فروش هاي نسيه از عوامل تاثير گذار بر كيفيت سود شركتها مي باشند.