مقاله ارزيابي كيفيت نانوايي ارقام و لاين هاي گندم نان با استفاده از آزمايش ارتفاع رسوب SDS و زيرواحدهاي گلوتنين سنگين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۷۳ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كيفيت نانوايي ارقام و لاين هاي گندم نان با استفاده از آزمايش ارتفاع رسوب SDS و زيرواحدهاي گلوتنين سنگين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله الكتروفورز
مقاله زيرواحدهاي گلوتنين با وزن مولكولي بالا
مقاله ارتفاع رسوب SDS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوسرشت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفخرايي رضاقلي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۵۷ لاين پيشرفته گندم آبي مناطق معتدل كشور به منظور بررسي رابطه بين زيرواحدهاي گلوتنين با وزن مولكولي بالا و ارتفاع رسوب SDS، انتخاب شدند. جداسازي الكتروفورزي با روش SDS-PAGE انجام شد و براي تعيين كيفيت از ارتفاع رسوب SDS استفاده شد. در مكان ژني Glu-A1 سه زيرواحد، در مكان ژنيGlu-B1  پنج زيرواحد و در مكان ژني Glu-D1 دو زيرواحد شناسايي شدند. نتايج نشان داد كه بين زيرواحدهاي ۱ از مكان ژني Glu-A1،۱۸+۱۷  از مكان ژني Glu-B1 و ۱۰+۵ از مكان ژني Glu-D1 با ارتفاع رسوب SDS همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. در تجزيه رگرسيون گام به گام، دو آلل نول از جايگاه ژني Glu-A1 و ۱۲+۲ از جايگاه ژني Glu-D1 با تاثير منفي بر ارتفاع بالاي رسوب SDS و دو زيرواحدهاي ۱۶+۱۳ و ۱۸+۱۷ از جايگاه ژني Glu-B1 با تاثير مثبت بر ارتفاع بالاي رسوب SDS وارد مدل شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه زيرواحد ۱ از جايگاه ژني Glu-A1، زيرواحد ۱۶+۱۳ از جايگاه ژني Glu-B1 و زيرواحد ۱۰+۵ از جايگاه ژني Glu-D1 داراي بالاترين ميانگين ارتفاع رسوب SDS در جايگاه هاي ژني سه گانه بودند.