مقاله ارزيابي لانه گزيني سلول هاي بنيادي مزانشيمي در مغز استخوان موش صحرايي پس از تزريق سيستميک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۹۲ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي لانه گزيني سلول هاي بنيادي مزانشيمي در مغز استخوان موش صحرايي پس از تزريق سيستميک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لانه گزيني
مقاله سلول هاي بنيادي مزانشيمي
مقاله موش صحرايي
مقاله واکنش زنجيره اي پليمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كديور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعه حاضر به منظور ارزيابي امكان لانه گزيني سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان موش هاي صحرايي نر پس از پيوند آلوگرافت آنها در مغز استخوان موش هاي صحرايي ماده پرتو ديده و سالم صورت پذيرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي از ۶۵ سر موش صحرايي بالغ در ۱۳ گروه (۱ گروه سالم و ۱۲ گروه پرتو ديده) استفاده شد. ابتدا سلول هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان ران موش هاي صحرايي نر جدا شد و پس از كشت و تعيين هويت توسط مشاهدات مورفولوژيک، تست هاي تمايزي و نيز بررسي هاي ايمونوسيتوشيمي، طبق يك جدول زماني از طريق وريد دمي، به موش هاي صحرايي ماده سالم و يا پرتو ديده (با دوز ۷ گري اشعه گاما) تزريق شد. سپس در فواصل زماني مشخصي پس از پيوند، حيوانات کشته و سلول-هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان هر دو گروه جداسازي و کشت داده شد. آنگاه DNA سلول هاي کشت داده شده استخراج و توسط پرايمرهاي اختصاصي کروموزوم Y (SRY) PCR شد.
نتايج: بررسي هاي انجام شده نشان دادند كه سلول هاي جداشده و به كار رفته در اين تحقيق سلول هاي بنيادي مزانشيمي بوده اند. نتايج PCR در مورد موش هاي سالم و اشعه ديده، براي دوز استفاده شده و نيز در کليه فواصل زماني ياد شده پس از پيوند، منفي بود.
نتيجه گيري: در مجموع مشخص گرديد که سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان، پس از پيوند آلوگرافت به موش هاي صحرايي قادر به لانه گزيني درمغز استخوان اين حيوانات نيستند.