مقاله ارزيابي لاين هاي مختلف گندم دوروم (.Triticum turgidum L) تحت شرايط مطلوب و محدود آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي لاين هاي مختلف گندم دوروم (.Triticum turgidum L) تحت شرايط مطلوب و محدود آبي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله گندم دوروم
مقاله تجزيه عليت
مقاله باي پلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده عبدالهادي
جناب آقای / سرکار خانم: خضري عفراوي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ميري سيدتراب
جناب آقای / سرکار خانم: پيغمبري سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي مقاومت به تنش خشکي در بين لاينهاي گندم دوروم تعداد ۲۵ لاين از نظر برخي صفات مرفولوژيک و عملکردي مرتبط با مقاومت به خشکي در دو آزمايش مطلوب و محدود آبي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار بررسي شدند. تجزيه واريانس صفات نشان داد که بين لاين ها اختلاف معني داري براي اکثر صفات وجود داشت. تجزيه همبستگي نشان داد که تحت شرايط محدود آبي صفات وزن هزار دانه و تعداد سنبلچه در سنبله و تحت شرايط مطلوب صفات تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در مترمربع با عملکرد همبستگي مثبت و معني داري داشتند. تجزيه رگرسيوني صفات مشخص کرد تحت شرايط مطلوب صفات ارتفاع گياه، طول پرانکل، تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزار دانه و تحت شرايط محدود آبي صفات طول سنبله، طول پدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه تاثير بيشتري روي عملکرد دانه داشتند. تجزيه عليت نشان داد که در هر دو شرايط آبي صفات طول پدانکل و ارتفاع بوته به ترتيب بيشترين اثر مسقيم مثبت و منفي را بر روي عملکرد داشتند. با توجه به نتايج نمودار باي پلات لاين هايي ۱۴، ۲۰، ۱۶، ۱۷، ۱ و ۱۵ بهترين و متحمل ترين لاين هاي و شاخص هاي STI،Harm  و GMP به عنوان بهترين شاخص هاي براي شناسايي لاين هاي متحمل شناخته شدند.