مقاله ارزيابي لاين هاي گاودانه (Vicia ervilia) در شرايط ديم و آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي لاين هاي گاودانه (Vicia ervilia) در شرايط ديم و آبي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله ديم
مقاله گاودانه
مقاله مقاومت به خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي رضايي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده خشنود
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب سلماسي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي لاين هاي برتر گاودانه از لحاظ مقاومت به خشکي در شرايط ديم و آبي، ۱۵ لاين با منشا خارجي و يک لاين بومي مراغه به عنوان شاهد، در موسسه تحقيقات کشاورزي ديم مراغه مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين ارزيابي طي دو آزمايش ديم و آبي با طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. تجزيه واريانس داده ها نشان داد که اختلاف موجود بين لاين ها در همه صفات مورد بررسي در هر دو آزمايش معني دار بودند. در تجزيه مرکب دو محيط، از نظر همه صفات به جز ارتفاع بوته، تفاوت معني داري وجود داشت. اثر متقابل محيط × ژنوتيپ براي همه صفات به جز ارتفاع بوته، تعداد نيام در بوته و تعداد دانه در نيام معني دار شدند. مقايسه ميانگين لاين ها در آزمايش هاي ديم و آبي نشان داد که لاين Sel 2518 کم ترين تعداد روز تا گلدهي و لاين هاي Sel 2515 و Sel 2516 کوتاه ترين دوره پرشدن دانه را دارند. لاين بومي داراي بيش ترين ارتفاع بوته، وزن خشک هوايي، تعداد نيام در بوته و عملکرد بود و سه صفت مذکور بيش ترين هم بستگي را با عملکرد دانه در شرايط ديم و آبي داشتند. بر اساس شاخص هاي مقاومت به خشکي MP،GMP  و STI، لاين بومي بهترين ژنوتيپ از لحاظ تحمل به خشکي با توانايي توليد عملکرد بالا در هر دو محيط ديم و آبي شناخته شد و در تجزيه خوشه اي تحت شرايط ديم و آبي در بيش تر حالات از ديگر لاين ها تفکيک گرديد. در رتبه هاي بعدي لاين هاي Sel 2644 و Sel 2647 با منشا کشور بلغارستان قرار گرفتند. اين يافته، بيانگر برتري لاين بومي نسبت به ساير لاين ها بود و بنابراين با بررسي ارقام بومي مي توان واريته هاي گاودانه مناسبي را براي کشت شناسايي کرد.