مقاله ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي فولادي قاب خمشي معمولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي فولادي قاب خمشي معمولي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهسازي لرزه اي
مقاله عملکرد لرزه اي
مقاله ساختمان فولادي
مقاله قاب خمشي معمولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي اميري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيدکاظمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضويان امريي سيدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ساختمان هاي فولادي قاب خمشي معمولي طراحي شده با استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ايران بر اساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي، ارزيابي و عملکرد لرزه اي آنها در حوزه رفتارهاي خطي و غيرخطي بررسي مي گردد. بدين منظور ابتدا نمونه هاي متعارفي از ساختمان طبق استاندارد ۲۸۰۰ طراحي شده و سپس قاب بحراني آنها بر اساس دستورالعمل بهسازي لرزه اي، تحت بهسازي مبنا و با روش هاي استاتيکي غيرخطي، ديناميکي خطي طيفي و تاريخچه زماني کنترل مي شود. مطابق نتايج اين تحقيق، عملکرد خمشي کليه اعضا در تمامي ساختمان ها کنترل شونده توسط تغيير شکل بوده و با روش ديناميکي خطي تاريخچه زماني برمبناي شتاب نگاشت زلزله هاي رخ داده در ايران (از جمله بم) نيازي به بهسازي ندارند. ساختمان هاي کوتاه برشي در حوزه رفتار غيرخطي عملکرد بسيار مناسبي دارند در حاليکه ساختمان هاي خمشي (۶ و ۸ طبقه) با روش استاتيکي غيرخطي و تمامي ساختمان ها با روش ديناميکي طيفي مي بايستي بهسازي شوند.