مقاله ارزيابي لنفوسيت هاي CD4 و CD3 مثبت در عفونت هاي ناشي از تريكوموناس واژيناليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي لنفوسيت هاي CD4 و CD3 مثبت در عفونت هاي ناشي از تريكوموناس واژيناليس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لنفوسيت CD4 مثبت
مقاله لنفوسيت CD3 مثبت
مقاله اينترلوكين ۱۰
مقاله تريكوموناس واژيناليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تريكوموناس واژيناليس شايعترين عامل بيماريزاي غير ويرال منتقله از راه جنسبي در دستگاه ادراري، تناسلي انسان مي باشد كه نه تنها واژينيت بلكه موجب نازايي، زايمان زودرس، پارگي زودرس كيسه آمنيون و تولد نوزاد با وزن كم نيز مي شود. لذا اين مطالعه به منظور بررسي چگونگي پاسخ سيستم ايمني سلولي به اين عفونت از طريق ارزيابي لنفوسيت هاي CD3 و CD4 مثبت و سايتوكين اينترلوكين ۱۰ در بيماران آلوده به اين عفونت انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۶۵ زن در سنين باروري كه از لحاظ باليني علايم ابتلا به تريكومونيازيس را داشتند با گروه كنترل (بدون علامت) كه از لحاظ سن و شرايط اقتصادي و اجتماعي همسان شده بودند، انجام شد. از افراد تحت مطالعه ۵ سي سي خون جهت بررسي تعداد لنفوسيت هاي CD3 و CD4 و غلظت سايتوكين IL10 گرفته شد و پس از انجام آزمايشات گروهها با هم مقايسه شدند.
يافته ها: از ۶۵ زن مورد مطالعه ۲۵ نفر (%۳۸٫۵) از نظر ازمايشگاهي عفونت تريكوموناس واژيناليس را نشان دادند. درصد لنفوسيت هاي  T(سلول هاي CD3 مثبت) بطور مشخص در زنان آلوده به عفونت تريكوموناس واژيناليس (۷۹٫۷۵±%۰٫۷) نسبت به گروه كنترل (۵۹٫۹۵±%۱۰) بالاتر بود (P<0.001). لنفوسيت هاي T كمك كننده (سلول هاي CD4 مثبت) نيز بطور معني داري در زنان آلوده به عفونت تريكوموناس واژيناليس (۶۷٫۹۴±%۰٫۹۶) نسبت به گروه كنترل (۳۲٫۵۲±۰٫۹۳) بالاتر بود (P<0.0001). هم چنين يك تفاوت معني دار بين سطح سرمي  IL10در گروه بيمار (۱۱۹±%۴۲ pg/ml) و گروه كنترل (۱٫۰۲±%۰٫۱۴pg/ml) وجود داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه ايمني سلولي نقش مهمي در كنترل عفونت ناشي از تريكوموناس واژيناليس دارد، بنابراين پيشنهاد مي گردد، مطالعه اي با حجم نمونه بيشتر و چند مركزي جهت تاييد اين موضوع انجام پذيرد.