مقاله ارزيابي مجدد قدرت آگلوتيناسيون معرف هاي گروه هاي خوني Anti-A و Anti-B محصول شرکت پالايش و پژوهش خون، نسبت به استانداردهاي بين المللي WHO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۴۸ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مجدد قدرت آگلوتيناسيون معرف هاي گروه هاي خوني Anti-A و Anti-B محصول شرکت پالايش و پژوهش خون، نسبت به استانداردهاي بين المللي WHO
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معرف ها
مقاله آگلوتيناسيون
مقاله استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان علي
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ريوندي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحيان طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آنتي بادي هاي سيستمABO ، به طور مستقيم و بدون هر گونه نيازي به تقويت کننده واکنش، سوسپانسيون گلبول هاي قرمز در سرم فيزيولوژي را آگلوتينه مي کنند. در اين مطالعه قدرت عيار معرف هاي گروه هاي خوني Anti-A و Anti-B توليدي شرکت پالايش و پژوهش خون، نسبت به حداقل قدرت آگلوتيناسيون استانداردهاي بين المللي WHO به روش هماگلوتيناسيون در لوله آزمايش ارزيابي شد.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. بر اساس دستورالعمل استانداردهاي فوق، رقت هاي مذکور به عنوان رقت هاي مبنا در تيتراسيون نمونه هاي مورد آزمايش درنظر گرفته شدند. از استانداردهاي رقيق شده فوق و از معرف هاي گروه هاي خوني شرکت، رقت هاي سريال تهيه گرديد. يک حجم از هر غلظت مبنا و رقت هاي تهيه شده، با يک حجم از سوسپانسيون %۲ از سلول هاي A1، A2، A2B و B در لوله هاي آزمايش مخلوط گرديد و بعد از انکوباسيون لازم و سانتريفوژ، عيار آگلوتيناسيون معرف هاي مختلف مورد آزمايش نسبت به استانداردهاي مذکور در لوله آزمايش به روش چشمي سنجيده شد.
يافته ها: بر اساس نتايج به دست آمده از آزمايش هاي انجام شده، عيار نمونه هاي مربوط به شرکت پالايش و پژوهش خون، درست مطابق با حداقل عيار استاندارد رقيق شده WHO است. بنابراين اين محصولات از کيفيت قابل قبول و از واکنش هاي مطلوبي برخوردار مي باشند.
نتيجه گيری: کيفيت معرف هاي گروه هاي خوني، يک عامل مهم در تضمين سلامتي انتقال خون مي باشد. آزمايش آگلوتيناسيون روش قابل اطميناني براي تعيين کيفيت اين معرف ها نيست، ولي با به کارگيري استانداردهاي بين المللي، مشکل فوق تا حد زيادي مرتفع مي شود.