مقاله ارزيابي محدوديت مخزن و سهم نسبي اندام هاي فتوسنتز کننده گندم در انباشت ماده خشک در دانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۵۵۵ تا ۵۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي محدوديت مخزن و سهم نسبي اندام هاي فتوسنتز کننده گندم در انباشت ماده خشک در دانه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله محدوديت مخزن
مقاله ماده خشک
مقاله دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عميدزاده جمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين سهم نسبي فتوسنتز اندامهاي مختلف گندم در انباشت ماده خشک در دانه و تعيين محدوديت مخزن آنها اين تحقيق بصورت آزمايش کرتهاي يک بار خرد شده بر پايه طرح بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي۸۱ – ۱۳۸۰ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اهواز اجرا گرديد. در اين تحقيق ده ژنوتيپ گندم گرين، استار، زاگرس، فونگ، چمران، داو، ويناک، ياواروس، کرخه و کراس سيميت بعنوان فاکتور اصلي و چهار تيمار دستکاري اجزاي فنوتيپي شامل حذف ريشکهاي تمام سنبله ها، حذف برگ پرچم، حذف برگهاي زير برگ پرچم و پوشش سنبله بعنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد که فتوسنتز سنبله بيشترين سهم نسبي (۱۵٫۹۳%) را در پر کردن دانه داشت ،همچنين ۱۳٫۹، ۱۲٫۱ و ۱۱٫۹ درصد ميانگين سهم نسبي وزن خشک دانه بترتيب به برگ پرچم، برگهاي زير برگ پرچم و ريشک ها تعلق داشت. ارزيابي محدوديت مخزن ارقام مورد مطالعه نشان داد که در هيچ يک از ارقام محدوديت مخزن وجود ندارد. لاين کراس سيميت و ژنوتيپ استار نسبت به ساير ارقام از محدوديت منبع بيشتري برخوردار بودند در حالي که ارقام داو و چمران محدوديت منبع کمتري داشتند.