مقاله ارزيابي مدل خطي (شوري – ضريب دي الکتريک) براي اندازه گيري شوري محلول خاک با استفاده از TDR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۱۷ تا ۳۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مدل خطي (شوري – ضريب دي الکتريک) براي اندازه گيري شوري محلول خاک با استفاده از TDR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعکاس سنج زماني
مقاله قابليت هدايت الکتريکي
مقاله ضريب دي الکتريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامدارخجسته داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شرفا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي سنگاني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انعکاس سنج زماني۴ به طور گسترده در خاک براي اندازه گيري ميزان ضريب دي الکتريک(Ka)  و شوري کل خاک a) استفاده مي شود. از اندازه گيري شوري کل و ضريب دي الکتريک براي اندازه گيري شوري محلول خاک(σp) استفاده مي گردد. هيل هورست (۴) تئوري مدل رابطه خطي بين شوري کل خاک و ضريب دي الکتريک را در خاک مرطوب ارایه نمود. همچنين از اين رابطه خطي براي به دست آوردن شوري محلول در خاک هایي با بافت هاي مختلف بدون استفاده از کآليبراسيون مخصوص براي هر خاک استفاده کرد. هدف از اين مطالعه ارزيابي مدل خطي فوق با داده هاي به دست امده از TDR مي باشد. مطالعات قبلي در اين زمينه عمدتا در بافت هاي سبک انجام شده و در اين مطالعه از بافت هاي رسي، لومي رسي، لومي، سيلتي رسي، لوم رس شني استفاده شده است. نتايج نشان داد که اين مدل خطي براي بافت هاي سبک نتايج بهتري نسبت به بافت هاي متوسط تا سنگين مي دهد و دليل ان، کاهش r2 به علت کاهش ضريب دي الکتريک در آب موجود در خاک هايي با بافت سنگين مي باشد در صورتي که در مدل خطي اين ضريب دي الکتريک ثابت و برابر با۸۰ (در دماي ۲۰ درجه سانتي گراد) در نظر گرفته شده است.