مقاله ارزيابي مدل هاي رگرسيون غيرخطي براي پيش بيني سرعت به ساقه رفتن گندم (رقم تجن) در پاسخ به دما و طول روز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مدل هاي رگرسيون غيرخطي براي پيش بيني سرعت به ساقه رفتن گندم (رقم تجن) در پاسخ به دما و طول روز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله ساقه رفتن
مقاله دما
مقاله طول روز
مقاله روز بيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نخستين گام در کمي سازي فنولوژي، برآورد دقيق پارامترهاي تاثيرگذار بر فنولوژي گياه است که اين پارامترها به طور عمده در ارتباط با دما و فتوپريود مي باشند. براي بررسي نحوه واکنش گندم رقم تجن به دما و طو ل روز آزمايشي با ۸ تاريخ کاشت در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد. به منظور کمي کردن واکنش سرعت ساقه رفتن گندم نسبت به دما و طول روز و برآورد پارامترهاي موثر بر آن از ۷ تابع دمايي شامل تابع مسطح، تابع لجستيک، تابع دندان مانند، تابع دوتکه اي، تابع منحني، تابع درجه دو و تابع بتا در ترکيب با ۳ تابع طول روز شامل توابع درجه دوم، نمايي منفي و دوتکه اي (۲۱ مدل) براي توصيف تغييرات سرعت ساقه رفتن در مقابل دما و طول روز استفاده شد. براي انتخاب مدل برتر از ميان مدل هاي مختلف از جذر ميانگين مربعات خطا (RMSD)، ضريب تبيين (R2) و ضرايب رگرسيون ( aوb ) بين تعداد روز از سبزشدن تا ساقه رفتن مشاهده شده در برابر تعداد روز از سبزشدن تا ساقه رفتن پيش بيني شده استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که بهترين مدل براي توصيف رابطه سرعت ساقه رفتن رقم تجن مدل دوتکه اي- دوتکه اي است. بر اساس اين مدل مقدار دماي پايه و مطلوب گندم براي ورود به فاز زايشي به ترتيب ۴٫۱۴ و ۲۸ درجه سانتي گراد بود. مقدار طول روز بحراني و ضريب حساسيت به طول روز به ترتيب ۱۴ ساعت و ۰٫۱۷ برآورد شد. بررسي اثرات دما و طول روز بر مرحله ساقه رفتن (مرحله گذر از فاز رويشي به زايشي) نشان داد که واکنش اين رقم به طول روز از نوع روز بلند اختياري است. همچنين با استفاده از مدل برتر دوتکه اي- دوتکه اي، تعداد روز بيولوژيک مورد نياز از سبزشدن تا ساقه رفتن و سبزشدن تا رسيدگي فيزيولوژيک به ترتيب ۷٫۶۶ و ۵۰٫۳۱ روز بيولوژيک برآورد شد.