مقاله ارزيابي مدل AquaCrop در مديريت کم آبياري گندم در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مدل AquaCrop در مديريت کم آبياري گندم در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل AquaCrop
مقاله کارآيي مصرف آب
مقاله کم آبياري
مقاله تابع توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حمزه علي
جناب آقای / سرکار خانم: نظري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: پارسي نژاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني اعتدالي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: جانباز حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مناطق خشک و نيمه خشک کمبود آب همواره يکي از محدوديت هاي اصلي توسعه کشاورزي بوده و لذا ارتقاي کارآيي مصرف آب در اين مناطق از اهميت بسزايي برخوردار است. مدل هايي که اثرات مقادير مختلف آب بر روي عملکرد محصول را به صورت کمي شبيه سازي مي کنند، ابزارهايي مفيد در مديريت آب در سطح مزرعه و بهينه سازي کارآيي مصرف آب مي باشند. مدل AquaCrop که اخيرا توسط فائو بسط داده شده است، عملکرد محصول را بر اساس آب قابل استفاده تحت شرايط مختلف از جمله کم آبياري شبيه سازي مي کند. ارزيابي کارآيي اين مدل در هر منطقه و براي هر محصول ضروري است. از اين رو در اين مطالعه کارآيي مدل AquaCrop در منطقه کرج و براي گياه گندم ارزيابي شد. به اين صورت که کارآيي مدل در پيش بيني عملکرد و کارآيي مصرف آب گندم در شش تيمار آبياري (تيمارهاي ۱۰۰، ۸۰، ۶۰، ۴۰ و ۲۰ درصد نياز آبي و تيمار تک آبياري) مطالعه گرديد. نتايج نشان داد که براي دور آبياري ۷ روزه، مدل در پيش بيني مقدار عملکرد دانه، تبخير و تعرق گياهي (ETC) و کارآيي مصرف آب قابليت خوبي داشته است، در حالي که کارآيي مدل در پيش بيني اين عوامل در دور آبياري ۱۴ روزه کمتر بود. سادگي مدل AquaCrop، نياز به اطلاعات ورودي کم و داشتن درجه دقت کافي آن را به عنوان مدلي مفيد در تخمين عملکرد گياه در شرايط آبياري کامل يا کشت ديم، آبياري تکميلي، کم آبياري و راهکارهاي مديريتي بهسازي کارآيي مصرف آب در کشاورزي، معرفي مي کند.