مقاله ارزيابي مديريت اطلاعات از خانه هاي بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوين (۱۳۸۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مديريت اطلاعات از خانه هاي بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوين (۱۳۸۷)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت
مقاله اطلاعات
مقاله خدمات بهداشتي و درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني قاضي كلايه غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سرچمي رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: شرط اساسي براي کسب موفقيت در سيستم اطلاعات بهداشتي ـ درماني، جمع آوري دقيق و منظم اطلاعات و ارسال به موقع آنها براي سياست گذاري و تصميم گيري اثربخش است.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي مديريت اطلاعات از خانه هاي بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۷ انجام شد. جامعه پژوهش شامل سه سطح سيستم مراقبت بهداشتي بود. با روش نمونه گيري هدفمند ۱۰ خانه بهداشت، ۵ مرکز بهداشتي ـ درماني روستايي و مرکز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين براي مطالعه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسش نامه و برگه ارزيابي بود. داده ها با آزمون آماري مجذور کاي تحليل شدند.
يافته ها: از تعداد کل ۹۲۶۲۶۰۲ واحد اطلاعات توليد شده در سيستم مورد مطالعه، ۶۸۳۵۶۳ واحد (۷٫۳۷%) به سطوح بالاتر ارسال شده بود. وضعيت سيستم مورد مطالعه از ديد کارشناساني که پرسش نامه را تکميل کرده بودند در رابطه با نحوه جمع آوري و انتقال اطلاعات ۲۳٫۲% متوسط و ۷۶٫۸% خوب بود. در مورد شيوه پردازش و تحليل اطلاعات ۱۵٫۹% متوسط و  84.1%خوب، در خصوص نحوه تفسير اطلاعات ۱٫۴% ضعيف۲۳٫۲%  متوسط و ۷۵٫۴% خوب و درمورد شيوه کنترل اطلاعات ۲۱٫۷% متوسط و ۷۸٫۳% خوب بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها و به منظور تصميم گيري اثربخش، لازم است به موضوع غربال گري اطلاعات در سطوح پايين تر توجه بيش تري شود و شيوه تفسير اطلاعات به مسوولين آمار و اطلاعات آموزش داده شود.