مقاله ارزيابي مرفولوژيکي تعدادي از گونه هاي بابونه در دو جنس آنتميس و ماتريکاريا در ايران (Anthemis spp, Matricaria spp) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مرفولوژيکي تعدادي از گونه هاي بابونه در دو جنس آنتميس و ماتريکاريا در ايران (Anthemis spp, Matricaria spp)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي مرفولوژيکي
مقاله گونه هاي آنتميس
مقاله گونه هاي ماتريکاريا
مقاله تجزيه کلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرخضري محي الدين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حسني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فخرطباطبايي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي و همچنين تعيين خصوصيات تعدادي از گونه هاي بابونه در دو جنس آنتميس و ماتريکاريا از صفات مرفولوژيکي و فنولوژيکي استفاده شد. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در دو تکرار انجام شد و ۱۶ صفت ارتفاع، قطر گل، قطر نهنج، تعداد گل هاي زبانه اي، درصد گل خشک، وزن ۱۰۰ گل، تاريخ شروع گلدهي، عملکرد گل در بوته، تعداد گل در بوته، وزن ۱۰۰۰ دانه، طول روزنه، طول و عرض برگ، طول دمبرگ، رنگ گلبرگ، تيپ برگ و نهنج در ۲۷ ژنوتيپ اندازه گيري و ارزيابي شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که ژنوتيپ ها از نظر کليه صفات مورد بررسي تفاوت معني داري داشتند. بر اساس نتايج تجزيه به عامل ها، پنج عامل اصلي که جمعاً ۹۱ درصد از تغييرات کل را توجيه نمودند، انتخاب گرديد. در عامل اول که ۳۹ درصد تغييرات را تبيين نمود صفاتي نظير ، قطر گل، قطر نهنج، تعداد گل هاي زبانه اي، وزن ۱۰۰ گل، عملکرد بوته، طول برگ و وزن ۱۰۰۰ دانه بيشترين اثر را داشتند. نتايج تجزيه کلاستر نشان داد در فاصله اقليدسي دو ژنوتيپ ها را به ۸ گروه و ۲ گونه مستقل تفکيک نمود. اين تحقيق نشان داد که نشانگرهاي مرفولوژيکي هنوز يکي از ابزارهاي قابل اطمينان براي شناساي گونه ها و ژنوتيپ ها ميباشد.