مقاله ارزيابي مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه
مقاله مركز كارآفريني
مقاله ارزيابي
مقاله طرح كاراد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقتدري منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: گلستاني سيدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي مراكز كارآفريني دانشگاهها از وظايف دبيرخانه طرح توسعه كارآفريني در دانشگاههاست كه تحت نظارت مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي و سازمان سنجش آموزش كشور است. اين پژوهش با هدف تعيين ميزان فعاليتهاي انجام شده در راستاي اجراي طرح كاراد انجام گرفته است. تحقيق حاضر توصيفي پيمايشي است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است و به دليل محدود بودن جامعه آماري تمامي اعضاي فعال مركز كارآفريني كه ۵۷ دانشجو و كارشناس مركز است، به عنوان نمونه  آماري انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار استنباطي و توصيفي استفاده شد. در سطح آمار توصيفي از توزيع فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون هاي t تك متغيره، t مستقل، t هتلينگ و تحليل واريانس و آزمون توكي و آزمون كالموگروف اسميرونوف استفاده شده است. در اين پژوهش براي سنجش روايي سوالات از نظر كارشناسان مربوط و براي سنجش پايايي سوالات از فرمول آلفاي كرونباخ (a=0.97) استفاده شده است. نتايج حاصل از يافته هاي پژوهش نشان داد كه هر شش مولفه مورد بررسي شامل ترويج فرهنگ كارآفريني با ميانگين ۸۹/۲ و آموزش مهارتهاي كارآفريني با ميانگين ۹۸/۲، آموزش ويژگيهاي كارآفريني با ميانگين ۰۰/۳، كشف و شناسايي زمينه هاي كارآفريني با ميانگين ۹۴/۲، آموزش تدوين طرح كسب و كار با ميانگين ۷۹/۲ و معرفي دانشجويان داراي طرح كسب و كار به مراكز حمايتي با ميانگين ۵۷/۲ كمتر از سطح متوسط بوده است.