مقاله ارزيابي مسكن گروه هاي درآمدي و ارايه برنامه تامين مسكن اقشار كم درآمد (نمونه موردي: استان لرستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مسكن گروه هاي درآمدي و ارايه برنامه تامين مسكن اقشار كم درآمد (نمونه موردي: استان لرستان)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسكن غيراستاندارد
مقاله برنامه ريزي مسكن
مقاله دهك هاي درآمدي
مقاله فقر نسبي و مطلق
مقاله مسكن گروه هاي كم درآمد
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زياري كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پرهيز فرياد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدنژاد حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: اشتري حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسكن كالايي با دوام، غيرمنقول، چند بعدي، غيرهمگن و بسيار پرهزينه است و در سازمان اجتماعي فضا نيز نقش بسيار موثري دارد. فقر مسكن يكي از جلوه هاي بارز كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيد. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني، در سال ۲۰۰۰ بيش از ۶۰۰ ميليون نفر داراي مسكن هاي غيراستاندارد بوده اند. بر همين مبنا و با توجه به نتايج بررسي نويسندگان، هم اكنون نزديك به دوپنجم جمعيت شهرهاي استان لرستان در محله هايي غيرمقاوم و محروم از فضاهاي مناسب و زيست دروني استقرار دارند. هدف اين مقاله ارزيابي وضعيت مسكن گروه هاي درآمدي و ارايه برنامه براي اقشار كم درآمد، با استفاده از تكنيك هاي آماري مورد استفاده در برنامه ريزي مسكن به منظور كمك به اين برنامه ريزي در استان لرستان است. روش شناسي (متدولوژي) مقاله بنيادي ـ كاربردي است. متغيرهاي مورد بررسي مشتمل بر مساحت زيربنا برحسب دهك هاي درآمدي، برآورد تابع مخارج خانوار، برآورد تابع پيشنهاد اجاره در نقاط شهري استان به تفكيك دهك هاي درآمدي، ميزان يا درصد مالكيت و اجاره نشيني، وضعيت شغلي سرپرستان خانوارها، گروه هاي غيرمالك برحسب دهك، توان مالي خانوار، خط توانمندي خانوار، خط فقر نسبي و مطلق خانوار در تامين مسكن، برآورد حجم نياز سكونتي خانوارهاي فقير، برنامه تامين مسكن گروه هاي كم درآمد و منابع مالي تامين مسكن است.