مقاله ارزيابي مشاركت مردم در پروژه شهر سالم کوي سيزده آبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مشاركت مردم در پروژه شهر سالم کوي سيزده آبان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرهاي سالم
مقاله سازمان جهاني بهداشت
مقاله مشارکت عمومي
مقاله برنامه ريزي شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي گوگه رودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف كلي «پروژه شهر سالم» دستيابي به ارتقا سطح سلامت شهر در راستاي برنامه «سلامت براي همه»، سازمان جهاني بهداشت مي باشد كه با بهره گيري از همكاري بين بخشي و جلب مشاركت عمومي امكان پذير مي گردد. از آنجا که در اين هدف کلي «جلب مشارکت مردمي» مورد تاکيد قرار گرفته است، مساله اصلي تحقيق حاضر اين است که پروژه شهر سالم در جلب مشارکت عمومي تا چه حد موفق بوده است؟ بدين منظور حدود اطمينان مشارکت مردمي، سن، تاهل، مدت سكونت، شغل، جنسيت و سواد افراد و ميزان اطلاع آنها از فعاليت هاي پروژه و تاثير آن بر ميزان مشارکت، همچنين ميزان افزايش مشارکت در طول زمان در بين ۴۲۴ نمونه تصادفي در کوي سيزده آبان مورد بررسي قرار گرفته است. در نتيجه اين پژوهش ميزان موفقيت پروژه شهر سالم (HCP) در جلب رضايتمندي عمومي و جلب مشارکت مردمي در تمام زمينه هاي بهداشتي و سلامت رواني، زيست محيطي، امنيت و آموزش و ورزش به طور معني داري بزرگتر از ميانگين هاي مورد آزمون و موفقيت آميز ارزيابي شد. همچنين يافته ها نشان داد که ميزان مشاركت، سطح سواد و شغل تاثير معني داري بر رضايت مردم از HCP در منطقه مورد مطالعه دارند و عواملي چون اعتقاد به اهميت مشاركت، آشنايي و رضايت از فعاليتهاي انجام گرفته، ميزان مشاركت قبلي و سن تاثير معني داري بر آمادگي براي مشارکت در طرحهاي آتيHCP  در منطقه مورد مطالعه دارد. بنابراين نتيجه گرفته شد که در برنامه ريزي هاي شهري، بايستي در جهت ارتقا مشارکت مردمي تلاش شود. براي نيل به اين هدف، اطلاع رساني عمومي در مورد فعاليتها و جلب رضايت مردم مي تواند موثر واقع شود.