مقاله ارزيابي مشخصه هاي کارآفريني دانشجويان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در مدرس علوم انساني از صفحه ۸۱ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مشخصه هاي کارآفريني دانشجويان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي كارآفريني
مقاله توفيق طلبي
مقاله استقلال طلبي
مقاله خطرپذيري
مقاله خلاقيت
مقاله عزم و اراده دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدهوشي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: كردنائيج اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ويژگي پنجگانه کارآفريني تحت عناوين توفيق طلبي، استقلال طلبي، خطرپذيري، خلاقيت و عزم و اراده براي ارزيابي نيم رخ کارآفريني دانشجويان دانشگاه مازندران، اندازه گيري شده است. مطابق نتايج نظرسنجي از ۲۸۴۳ نفر از دانشجويان اين دانشگاه، در حدود ۲۱ درصد داراي ويژگيهاي کارآفريني هستند. ميانگين امتياز کلي دانشجوياني که داراي ويژگي کارآفريني بودند، برابر ۶۷/۳۹ و براي گروه دانشجويان غير کارآفرين، ۸۹/۲۹ بود. به طور کلي ميانگين امتياز کارآفريني دانشجويان برابر ۹۲/۳۱ بود که با حداقل ميانگين قابل قبول (امتياز ۳۷) تفاوت بسيار فاحشي دارد.
از سوي ديگر، مقايسه هر يک از ويژگيهاي پنجگانه کارآفريني نشان مي دهد که ويژگي عزم و اراده (با ميانگين ۸/۷) در مقايسه با ساير خصيصه ها بيشتر در نزد دانشجويان اين دانشگاه ملاحظه مي شود. امتياز ويژگيهاي توفيق طلبي، استقلال طلبي، خطرپذيري و خلاقيت دانشجويان، فاصله کمي با حداقل امتياز قابل قبول دارند.